Konkurs „List do Taty”

78. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
19 kwietnia 2021
Transport kutra do Łeby
27 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszam dzieci ze szkół podstawowych z Powiatu Słupskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego do udziału w szóstej edycji konkursu „List do Taty”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Regulamin konkursu „List do taty”

(6. edycja, 2021 r.)

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka,
 • zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci,
 • tworzenie lokalnych środowisk wspierających kulturę odpowiedzialnego ojcostwa,
 • propagowanie przykładów dobrego godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin,
 • zainteresowanie senatorów rolą ojców w polskich rodzinach, a w szczególności w życiu i rozwoju emocjonalnym dziecka.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§ 1

Organizatorzy

 1. Organizatorami konkursu są:
 2. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP,
 3. senatorowie, którzy zadeklarowali przeprowadzenie konkursu, oraz ich biura senatorskie,
 4. zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.
 5. Partnerem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka.

§ 2

Zasięg konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest przez organizatorów w okręgach wyborczych senatorów deklarujących przeprowadzenie konkursu.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych z danego okręgu wyborczego. Senator może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu w jego okręgu wyborczym szkoły spoza okręgu.

§ 3

Rozpowszechnienie idei konkursu

 1. Informacje o konkursie są publikowane na stronach internetowych Senatu RP oraz Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.
 2. Rozpropagowanie idei konkursu wśród szkół nastąpi poprzez:
 3. rozesłanie przez biura senatorskie regulaminu konkursu wraz z materiałami do kuratoriów oświaty (drogą elektroniczną),
 4. przekazanie przez organizatorów oraz kuratoria oświaty informacji do szkół każdą dostępną drogą (telefonicznie, elektronicznie, pocztą).

§ 4

Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prześlą pocztą elektroniczną do właściwego biura senatorskiego zgłoszenie zawierające nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora.
 2. Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu anonimowość w zakresie publikacji ich prac. Każda praca konkursowa musi być napisana na formularzu konkursowym, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz pseudonimem i zawierać nazwę szkoły oraz jej adres.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Biura senatorskie wraz ze szkołami organizują okręgowy etap konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu są prace pisemne na temat kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, które mogą mieć formę listu do ojca. Prace, stanowiące przedmiot konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie.
 3. Szkoły, zgodnie z terminarzem konkursu, zorganizują dla uczniów lekcje na temat „Rola ojca w życiu dziecka i w rodzinie”. Szkoły otrzymają od organizatorów materiały edukacyjne pomocne w przeprowadzeniu zajęć. W zajęciach tych będą mogli wziąć udział goście zaproszeni przez szkoły, w tym przedstawiciele organizatorów.
 4. Prace konkursowe szkoły przesyłają w zbiorczej kopercie na adres biura senatorskiego, do którego zgłosiły wcześniej udział swoich uczniów w konkursie.
 5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 6. samodzielność pracy,
 7. szczerość i autentyczność,
 8. umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.
 9. Senator-organizator konkursu powołuje i przewodniczy jury, które ocenia nadesłane prace i wyłania jednego zwycięzcę etapu okręgowego. Następnie zwycięska praca jest przesyłana do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Pozostałe prace są przesyłane do Biura Tato.Net.
 10. Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP powoła jury, które oceni nadesłane prace według kryteriów określonych w § 5 pkt 5 i wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Jury może również wyróżnić niektóre prace.
 11. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji z zachowaniem anonimowości autorów.
 12. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną, anonimową publikację.

§ 6

Terminarz konkursu

 1. Rozesłanie zaproszeń do szkół – do 23 kwietnia 2021 r.
 2. Nadsyłanie do biur senatorskich zgłoszeń szkół chcących przeprowadzić konkurs i przekazywanie materiałów do szkół – do 28 maja 2021 r.
 3. Przeprowadzenie konkursu oraz lekcji na temat roli ojca w rodzinie w szkołach – do 25 czerwca 2021 r.
 4. Przesłanie przez szkoły prac konkursowych do biur senatorskich – do 2 lipca 2021 r.
 5. Ocena prac konkursowych przez jury powołane przez senatorów i wyłonienie zwycięzcy etapu okręgowego – do 27 sierpnia 2021 r. (ogłoszenie wyników etapu okręgowego – na początku września 2021 r.)
 6. Przesłanie prac konkursowych zwycięzców etapu okręgowego do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP – do 10 września 2021 r.
 7. Ocena prac konkursowych przez jury Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP – do 1 października 2021 r.
 8. Spotkanie finalistów konkursu w Senacie RP połączone z oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu – do 29 października 2021 r. lub w innym terminie uwzględniającym aktualną sytuacji epidemiologiczną w kraju.

§ 7

Nagrody

 1. Nagrody w etapie okręgowym ustalają, fundują i wręczają senatorowie – organizatorzy.
 2. Nagrodą dodatkową za zwycięstwo w etapie okręgowym może być wyjazd laureata i jednego opiekuna (najlepiej ojca) do Senatu RP na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora – organizatora konkursu. Możliwość udziału w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu w Senacie RP wszystkich zwycięzców etapu okręgowego oraz termin uroczystości uzależnione będą od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, a decyzję w tej sprawie podejmie przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 3. W finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne oraz mogą być przyznane wyróżnienia.
 4. Nagrody będą miały charakter rzeczowy.
 5. Nagrodą dodatkową może być publikacja prac.
 6. Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego poprzez wystawy, prasę, materiały reklamowe wydawane w druku i w formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Biurem Senatorskim:

tel. 59 862-61-85

e-mail: biuro@kazimierzkleina.pl