Utworzenie MGMiŻŚ i inwestycje w małych portach

Podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 3.11.2016 r. w punkcie porządku obrad poświęconemu rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, senator Kazimierz Kleina zadał pytania skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzego Materny. Poniżej odpowiedź przesłana przez ministerstwo.

KK: W związku z utworzeniem MGMiŻŚ do jego kompetencji nadzorczych weszły spółki związane z gospodarką morską, oraz takie, które nie są związane z gospodarką morską, ani z żeglugą śródlądową. Czy to był przemyślany klucz? Z czego to wynikało?

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.11.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960). Zgodnie z art. 1 pkt 7 i pkt 8 przedmiotowej ustawy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywanie praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa,  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  jak   również  ochrony   interesów   Skarbu   Państwa   należy do właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na tej podstawie Minister Skarbu Państwa  przekazał  Ministrowi  Gospodarki  Morskiej  i żeglugi  Śródlądowej  dokumentację  związaną z nadzorem właścicielskim nad następującymi podmiotami gospodarczymi:

 1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 4. Polski Rejestr Statków S.A.,
 5. P.P. Polska żegluga Morska,
 6. Polska Żegluga Bałtycka S.A.,
 7. Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
 8. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni sp. z o.o.

Ponadto pragnę poinformować, iż w dniu 20.07 .2016 r. został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750), który w dniu 17.11.2016 r. został przekazany do podpisu Prezydentowi RP.

Powyższy projekt zakłada przekazanie Ministrowi Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej, oprócz podmiotów wymienionych we wcześniejszym akapicie, nadzoru właścicielskiego nad następującymi spółkami prawa handlowego:
 1. Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.,
 2. Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.,
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 Sp. z o.o.,
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Port Rybacki GRYF" Sp. z o.o.,
 6. C.Hartwig Gdynia S.A.,
 7. Dalmor S.A.,
 8. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,
 9. SIARKOPOL Gdańsk S.A.,
 10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
 11. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A.
 12. Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji,
 13. Porty-Odrzańskie S.A. w likwidacji,
 14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji;
 15. Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji,
 16. Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji.
 17. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.w upadłości,
 18. Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości,
 19. Stocznia Gdańska S.A. w upadłości,
 20. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości.
Z uwagi na fakt, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750) jest poselskim projektem ustawy, warto wskazać powody przekazania ministrowi nadzoru właścicielskiego nad spółkami, wskazane przez autorów projektu w jego uzasadnieniu: „potrzeba realizacji koncepcji przenoszenia do ministerstw branżowych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu, uzasadnia przekazanie ministrom kierującym działami: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa określonych kompetencji odnośnie enumeratywnie wyliczonych w ustawie przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących  w obszarze  tych działów  administracji.   (proponowany  art. 5d ust.  2 pkt  1-3 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa). Kompetencje o których mowa przysługiwały dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa."

KK: Proszę o przekazanie mi informacji o programie inwestycyjnym dla małych portów.

Efektywny i nowoczesny transport morski jest istotnym elementem udziału polskiego transportu w globalnym systemie przewozu osób i rzeczy. Porty morskie stanowią strategiczne punkty węzłowe zarówno  krajowego  jak  i europejskiego  układu  transportowego,  wpływające  na jego  sprawność i wydajność. W Polsce rozwój tej gałęzi gospodarki w perspektywie średnio i długookresowej wymaga działań przede wszystkim w obszarze rozwoju infrastruktury portowej, jak i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, zarówno od strony lądu, jak i od strony morza. Zwiększeniu konkurencyjności polskich  portów  morskich  służyć  będą  działania  zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego oraz uwzględnianie w działalności portowej rygorów środowiskowych. Ze względu na dotychczasowe zaniedbania w obszarze portów nieposiadających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w kontekście planowania strategicznego oraz z uwagi na rosnącą rolę tych portów, zwłaszcza w znaczeniu regionalnym, uznałem za niezbędne przeprowadzenie szczegółowej analizy w odniesieniu do takich portów i uzupełnienie opracowanego przez koalicję PO-PSL, projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), w którym pominięto problematykę planów rozwojowych małych i średnich portów morskich. Celem Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, będzie dalsza poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, jak również podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku  będzie  realizował  cele  zawarte  w  krajowych  dokumentach  strategicznych  w  odniesieniu do problematyki rozwoju portów morskich.  Zgodnie  z  przyjętą  koncepcją,  Program  określi  ramy dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich oraz w zakresie dostępu do portów morskich od strony morza i od strony lądu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Z uwagi na operacyjno-wdrożeniowy  charakter, cele Programu sformułowano w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2030. Powyższy dokument obejmie również kwestie dotyczące aktywizacji małych portów morskich, wobec których priorytetem rozwoju do 2020 r. i w  dalszej  perspektywie  będzie  wzmacnianie   funkcji gospodarczych tych portów oraz wzrost ich znaczenia jako ważnych biegunów lokalnego i regionalnego rozwoju. Podkreślić należy, że Program został zakwalifikowany jako projekt  strategiczny, wchodząc w skład Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chciałbym również poinformować Pana Senatora, że w minionym roku przedstawiciele MGMiŻŚ odbyli  szereg  spotkań  zarówno z przedstawicielami zarządów małych i średnich portów, jak i z przedstawicielami właściwych w sprawie samorządów terytorialnych, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb i problemów takich struktur portowych. Również Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poświęciła małym i średnim portom kilka ze swoich posiedzeń. Do chwili obecnej znaczna część małych portów morskich, z uwagi na ich funkcję rybacką, została zmodernizowana przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich w latach 2007 - 2013. W dalszym ciągu  istnieje  jednak   duża  liczba  niezmodernizowanych   przystani  rybackich. Z tego względu w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR) przewidziano możliwość wsparcia na inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz podniesienie jakości wyładowanych produktów. W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, beneficjenci będą mogli się ubiegać o wsparcie m.in. na budowę, przebudowę lub remont małych przystani rybackich, nabrzeży lub miejsc postoju statków rybackich, miejsc postoju sprzętu pływającego do połowu ryb, falochronów, dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani oraz przebudowę dróg wodnych umożliwiających wejście do portu lub przystani.

Tytułem przykładu uprzejmie informuję, że ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, planowane jest sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka" . Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 5 lat (proces planistyczny, procedury przetargowe oraz roboty budowlane). W październiku br. w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji  pn. „Przebudowa  wejścia  do  Portu  Ustka"  (dokumentacja ma być gotowa do dnia 20 stycznia 2017 r.).

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020 małe porty nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Jata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Umową Partnerstwa. Dofinansowanie z Funduszu Spójności zostało ograniczone wyłącznie do portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T.

 Podpisał: minister Marek Gróbarczyk

TOP