Spotkanie z ambasadorem i kazachstańską młodzieżą

15 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z Ambasadorem Republiki Kazachstanu i kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce w Senacie RP. Celem spotkania było zapoznanie kazachstańskich studentów z polskim systemem edukacji, jak również umożliwienie studentom zadawania pytań na różne tematy podczas spotkania. Następujące główne tematy zostały omówione na spotkaniu: "Uproszczenie reżimu wizowego dla obywateli Kazachstanu" i "Dni kultury kazachstańskiej w Polsce w roku 2017".

Spotkanie rozpoczął Pan Senator Kazimierz Kleina, który przywitał wszystkich obecnych gości i podkreślił ponownie format otwartego dialogu tego spotkania. Później głos zabrała Przewodnicząca polsko-kazachstańskiej grupy parlamentarnej Pani Poseł Barbara Bartuś, która podkreśliła znaczenie tego spotkania, ponieważ współpraca między Polską a Kazachstanem jest bardzo ważnym obszarem polskiej polityki zagranicznej. Specjalista Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pani Dorota Mamaj wspomniała czynne zaangażowanie MSZ w poprawę współpracy między tymi dwoma krajami, ponieważ obecnie Kazachstan i Polska są najważniejszymi partnerami gospodarczymi i politycznymi.

Następnie głos zabrał J.E. Ambasador RK w Polsce Ałtaj Abibułłajew. Ambasador zauważył, że tego rodzaju wydarzenia, w którym studenci mogą swobodnie zadawać pytania przedstawicielom ministerstw czy rządu w celu uzyskania pomocy i wzięcia udziału w dyskusjach na tematy, które ich bezpośrednio dotyczą, jest dobrym wskaźnikiem zainteresowania polskich władz przyciągnięciem nowych studentów i poprawą warunków życia obecnych studentów zagranicznych. J.E. Ambasador Ałtaj Abibułłajew wspomniał kilka pilnych problemów, omawianych na niedawnym spotkaniu Ambasadora ze studentami kazachstańskimi:

  1. Uproszczenie reżimu wizowego;
  2. Uzyskanie karty czasowego pobytu
  3. Miejsca w akademikach studenckich

Zasugerowano wysłuchać bezpośrednio studentów i poznać szczegółowo ich problemy. Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko wyraził chęć do pomocy w rozwiązaniu niektórych problemów studentów w ramach swoich kompetencji. Później, każdy student Stowarzyszenia kazachstańskiej młodzieży w Polsce "Bars" mógł zadawać pytanie. Zostały podniesione poniższe punkty:

  1. Uproszczenie wydawania wiz dla studentów - skrócenie czasu na wydawanie wiz, możliwość wydawania wiz na dłuższe okresy, możliwość uzyskania wizy wielokrotnego wjazdu;
  2. Rejestracja tymczasowa (karta czasowego pobytu) - ułatwienie rejestracji tymczasowej, jasne przedstawienie dokumentów niezbędnych do rejestracji, skrócenie czasu oczekiwania otrzymania decyzji o tymczasowej rejestracji;
  3. Promocja kultury kazachstańskiej w Polsce. Pomoc w organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych. Zaproponowano organizować "Dni kultury kazachstańskiej w Polsce w roku 2017";
  4. Programy szkoleniowe i stypendia dla studentów zagranicznych w Polsce.

Dorota Mamaj wyraziła swoje zainteresowanie kwestią uproszczenia reżimu wizowego i wyjaśniła, że decyzje w sprawie uproszczenia reżimu wizowego są podejmowane wspólnie ze wszystkimi członkami Unii Europejskiej, jak i państwami członkowskimi strefy Schengen.

Co do tymczasowej rejestracji, Poseł Barbara Bartuś i prof. Aleksander Bobko powiedzieli, że proces zmiany systemu wydawana tymczasowej rejestracji wymaga dużo czasu, ponieważ mówimy o wszystkich obcokrajowcach mieszkających w Polsce.

Z kolei prof. Aleksander Bobko zgodził się z koniecznością popularyzacji Kazachstanu w Polsce. W tym  mogą pomóc różne organizacje studenckie, które są otwarte na współpracę. Po spotkaniu Stowarzyszeniu zaproponowano napisanie listy otwartej, która będzie jasno określać rzeczywiste problemy studentów. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć do pomocy w rozwiązywaniu tych problemów. Spotkanie odbyło się w formie otwartego dialogu, który umożliwił studentom swobodne omówienie problemów i otwarte zaproponowanie swoich tematów podczas spotkania.

TOP