Konta uśpione na 82. posiedzeniu Senatu

30 września 2015 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu. Izba w tym dniu rozpatrzyła 37 punktów porządku obrad.  Senatorowie omówili  m.in.i ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki, który inicjował senator Kazimierz Kleina.

Nowelizacja  reguluje sprawy związane z rachunkami nieaktywnymi, tzw. uśpionymi, w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, co do których w ciągu dziesięciu lat właściciele nie wydali żadnych dyspozycji, a także wprowadza rozwiązania, które ułatwią następcom prawnym uzyskanie wypłat należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. Ustawa ma ułatwić dostęp do informacji o takich kontach spadkobiercom zmarłych klientów instytucji finansowych. Do tej pory spadkobiercy nie mogli uzyskiwać informacji o kontach osób zmarłych, z uwagi na tajemnicę bankową, a tym samym nie mieli dostępu do tych środków. Zgodnie bowiem z obecnym stanem prawnym, dyspozycje wobec konta wygasają w chwili śmierci właściciela.

W myśl ustawy banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. Będą one miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie pięciu lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku będą one musiały zawiadomić wskazane przez niego osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach – będzie ją   prowadzić utworzona przez banki spółka handlowa - Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dzięki centralnemu rejestrowi uprawniona osoba będzie mogła uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK.

TOP