13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.
  • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
  • Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
TOP