Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego przez Senat RP

Senat RP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia wyraził zgodę na ratyfikaję Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta. Za przyjęciem ustawy ratyfikacyjnej głosowało 74 senatorów, przeciw 17, 6 wstrzymało sie od głosu. Wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej głosowali za przyjęciem ustawy.
Przyjęcie ustawy wymagało 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy senatorów.
TOP