3. posiedzenie Senatu RP

W dniach 19 i 20 grudnia planowane jest 3. posiedzenie Senatu RP. Na posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone następujące punkty:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
 4. Debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
 5. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
 6. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
 7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
 10. Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
 11. Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
TOP