2.posiedzenie Senatu RP

Porządek 2. poseidzenia Senatu RP:

  • złożenie ślubowania przez senatora Rafała muchackiego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym - Projekt powinien wejść w życie z dniem 5 grudnia 2007 r., w przeciwnym wypadku doradcy podatkowi stracą prawo do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także nie będą mogli wykonywać zawodu, uczestnicząc jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.
  • Zmiana w składzie komisji senackiej
TOP