Senat

Kazimierz Kleina ponownie wybrany senatorem

W wyniku wyborów do parlamentu, które odbyły się 25 października 2015 r., Kazimierz Kleina został wybrany ponownie senatorem RP. Na kandydata Platformy Obywatelskiej głosowało 58,12 % wyborców, co daje sumę 93 594 głosów.

Będzie to trzecia z rzędu oraz czwarta w karierze kadencja pełnienia mandatu Senatu RP przez Kazimierza Kleiny. Uzyskany wynik stanowi drugie najwyższe poparcie procentowe w Polsce, wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej. Cztery lata temu, Kazimierz Kleina zwyciężył uzyskując 89 389 głosów.

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej >>

Senat VIII kadencji w liczbach

Dobiega końca VIII kadencja Senatu. W jej trakcie marszałek Bogdan Borusewicz 82 razy zwołał posiedzenie Izby. Obrady w sumie trwały 159 dni, a stenogramy z nich zajmują 9387 stron. W tym czasie przeprowadzono 4544 głosowania za pomocą elektronicznego systemu i 22 tajne – używając do tego celu urny. W ciągu 950 godzin i 29 minut obrad Senat rozpatrzył wszystkie przekazane przez Sejm 755 ustaw. W trybie pilnym pracował 15 razy. Do Sejmu trafiły 103 inicjatywy ustawodawcze Senatu.

Senat poprawił 37 proc. sejmowych ustaw.  Na 284 poprawione przez Senat akty prawne, Sejm przyjął wszystkie poprawki do 161 ustaw, zaś do 109 przyjął ich część. Posłowie nie zgodzili się na poprawki do 12 ustaw, w sprawie 2 ustaw Sejm nie zajął stanowiska. Ogółem senatorowie zgłosili 3365 poprawek. Zaakceptowane zostały 2884 senackie poprawki, czyli ponad 85 proc. proponowanych. Cztery razy Izba opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości, a posłowie w jednym przypadku przychylili się do tego wniosku. Spośród rozpatrzonych ustaw - 137  zawierało przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej.

Ze 103 senackich projektów inicjatyw ustawodawczych 62 -  wykonywały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 11 - było następstwem skierowanych do Senatu petycji. Dwa projekty były efektem współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Sejm przyjął 74 senackie inicjatywy, w tym 43 - wykonujące orzeczenia TK. Posłowie zaakceptowali 5 inicjatyw petycyjnych.

Senator RP Kazimierz Kleina

„Martwe konta” do dyspozycji spadkobierców

Powstanie centralna informacja o kontach bankowych zmarłych osób. Przewiduje to nowelizacja Prawa bankowego, nad którą parlament właśnie zakończył prace i która czeka teraz na podpis prezydenta.

Nowelizację przygotowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. – Cieszę się, że ta ustawa przeszła, że ona jest ważna i naprawdę potrzebna – powiedział senator Kazimierz Kleina. Przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych dodał, że prace nad ustawą trwały długo, ale ostatecznie przyjęto rozwiązanie dające możliwość dostępu spadkobiercom i osobom, które zapomniały o swoich kontach, do informacji, gdzie one się znajdują.

82. posiedzenie Senatu - podsumowanie

1 października 2015 r. zakończyło się 82., ostatnie posiedzenie  VIII kadencji Senatu. Senatorowie  rozpatrzyli w trakcie dwudniowych obrad 50 ustaw. Do dwunastu z nich wprowadzili poprawki, dwie odrzucili.  Przeprowadzili ponadto drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Przed rozpoczęciem głosowań marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podsumował prace senatorów tej kadencji. Podziękował za współpracę senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu.

Marszałek podkreślił, że  łącznie obrady Senatu  trwały 159 dni. Senatorowie rozpatrzyli 754 ustawy i zgłosili ponad 3300 poprawek, z czego aż 86% zostało przyjętych przez Sejm.  B. Borusewicz​ podkreślił, że liczba ta jest nie tylko dowodem skuteczności, ale również świadczy o wnikliwości i zaangażowaniu Senatu w proces tworzenia prawa. Dodał, że Senat wniósł do Sejmu 102 projekty ustaw, z czego połowa wykonywała wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Do większości  posłowie odnieśli się pozytywnie. Za jedną z najważniejszych inicjatyw senackich uznał Ustawę o petycjach.

Izba uczciła też minutą ciszy zmarłych senatorów tej kadencji - Antoniego Motyczkę i Henryka Górskiego.

Senator Kazimierz Kleina - 82. posiedzenie Senatu RP

Konta uśpione na 82. posiedzeniu Senatu

30 września 2015 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu. Izba w tym dniu rozpatrzyła 37 punktów porządku obrad.  Senatorowie omówili  m.in.i ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki, który inicjował senator Kazimierz Kleina.

Nowelizacja  reguluje sprawy związane z rachunkami nieaktywnymi, tzw. uśpionymi, w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, co do których w ciągu dziesięciu lat właściciele nie wydali żadnych dyspozycji, a także wprowadza rozwiązania, które ułatwią następcom prawnym uzyskanie wypłat należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. Ustawa ma ułatwić dostęp do informacji o takich kontach spadkobiercom zmarłych klientów instytucji finansowych. Do tej pory spadkobiercy nie mogli uzyskiwać informacji o kontach osób zmarłych, z uwagi na tajemnicę bankową, a tym samym nie mieli dostępu do tych środków. Zgodnie bowiem z obecnym stanem prawnym, dyspozycje wobec konta wygasają w chwili śmierci właściciela.

W myśl ustawy banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. Będą one miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie pięciu lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku będą one musiały zawiadomić wskazane przez niego osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach – będzie ją   prowadzić utworzona przez banki spółka handlowa - Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dzięki centralnemu rejestrowi uprawniona osoba będzie mogła uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK.

Banki zwrócą Polakom 15 mld zł

Dzięki przyjętej w piątek przez Sejm ustawie, regulującej kwestie tzw. kont uśpionych, banki mogą zwrócić spadkobiercom ok. 15 mld zł. Zespół, który pracował nad tymi rozwiązaniami, ułatwiającymi spadkobiercom osób zmarłych, odzyskanie pieniędzy które nieżyjący krewni pozostawili na kontach w bankach lub SKOK-ach, powstał z inicjatywy przewodniczących: senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierza Kleiny oraz komisji rodziny i polityki społecznej Mieczysława Augustyna.

- Do tej pory był problem z uzyskaniem informacji i w związku z tym odzyskaniem pieniędzy, znajdujących się na tych kontach - mówił senacki sprawozdawca projektu Mieczysław Augustyn. Ustawa zakłada m.in., że banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Będą też miały obowiązek ustalać, czy właściciel konta żyje.

Powstała polsko-ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Senator Kazimierz Kleina był inicjatorem stworzenia funduszu, który umożliwi polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Dziś w Kancelarii Premiera dokonano oficjalnych formalności. Minister edukacji narodowej RP – Joanna Kluzik-Rostkowska i minister młodzieży i sportu Ukrainy – Igor Żdanow umowę o polsko-ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży podpisali w obecności premierów obu państw.

Umowa tworzy dwustronny mechanizm współpracy młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy – powołanie wspólnej rady oraz wskazanie instytucji zarządzających. Po polskiej stronie organizacją wymiany młodzieży zajmować się będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, tj. spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna m.in. za wdrożenie programu UE Erasmus+ oraz operator Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, która pierwsze projekty dofinansuje już w 2016 r.

Dotychczas w porządku jednostronnym Polska organizowała wymianę polskiej i ukraińskiej młodzieży poprzez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od 2014 r. wymiana finansowana jest z rezerwy celowej w dyspozycji MEN. W tym czasie w wymianie wzięło udział łącznie ok. 47 000 młodych Polaków i Ukraińców.

Ustawa o petycjach wchodzi w życie

Uchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. Nowe przepisy określają procedury składania i  rozpatrywania petycji.

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

petycje-senat

Petycje mogą być składaneindywidualnie lub zbiorowo do władz publicznych zgodnie z ich kompetencjami.

Do tej pory petycje rozpatrywał Senat, ale zajmował się jedynie tymi postulatami, które dotyczyły zmiany prawa. Natomiast pod rządami nowej ustawy obywatele – indywidualnie lub zbiorowo, będą mogli składać petycje do wszystkich władz publicznych, organizacji lub instytucji społecznych wykonujących zadania publiczne. Z petycją będą mogły wystąpić także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy.

81. posiedzenie Senatu RP - podsumowanie

4 września 2015 r. zakończyło się 81. posiedzenie Senatu RP. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum 25 października, tj. w dniu wyborów parlamentarnych. Izba  uchwaliła z 12. poprawkami ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

senator-kazimierz-kleina

Foto Michał Józefaciuk

Senat podejmie decyzję ws. referendum

Senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum pierwszego dnia najbliższego posiedzenia – 2 września 2015 r. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań pod koniec obrad Senatu. Taką decyzję podjął Konwent Seniorów 24 sierpnia 2015 r.

Z uwagi na uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054) 81. posiedzenie Senatu zostało wydłużone o jeden dzień. Początkowo zaplanowane było na 2 i 3 września br. Pierwszy dzień obrad poświęcony będzie przede wszystkim na rozpatrzenie tego nowego punktu. Decyzja w sprawie referendum zapadnie prawdopodobnie w piątek, 4 września 2015 r., w bloku głosowań pod koniec posiedzenia.

Uzupełniona opinia KNF ws. ustawy frankowej

W uzupełnieniu opinii wydanej na prośbę senatora Kazimierza Kleiny, do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych trafiła rozszerzona analiza Komisji Nadzoru Finansowego.

Pismo przewodnie >>

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

TOP