Senat

1. posiedzenie Senatu RP - dzień drugi

Wieczorem 13 listopada 2015 r. zakończyło się inauguracyjne, dwudniowe posiedzenie Senatu. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji Senat powołał marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski, wicemarszałków i sekretarzy.  Izba  zmieniła swój regulamin i podjęła uchwały: w sprawie powołania komisji senackich oraz wyboru przewodniczących tych komisji. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada br.

1. posiedzenie Senatu RP - dzień pierwszy

12 listopada 2015 r. Senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda. Powiedział on, że Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej i niepodległej Polski. Obrady inauguracyjne poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Marszałkiem Senatu został wybrany Stanisław Karczewski.

Senatorowie otrzymali zaświadczenia o wyborze

W Senacie 12 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia senatorom IX kadencji zaświadczeń o wyborze.

Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, otwierając uroczystość, pogratulował wyboru zwycięzcom i słowami marszałka Józefa Piłsudskiego życzył senatorom, by „… zawsze w ciężkim zadaniu współpracy stawali po stronie tych, którzy czy to z urzędu, czy ze skłonności łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i środków”.

„Jesteście zwycięzcami – zwyciężyliście w uczciwej wyborczej rywalizacji, Naród Polski przyznał wam laur senatora Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, organu najstarszego polskiego parlamentu, bo jego geneza sięga Rady Królewskiej” – powiedział sędzia Kozielewicz.

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji

W czwartek 12 listopada 2015 r. o godz. 17.00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda. Marszałkiem seniorem prowadzącym inauguracyjne obrady Izby będzie senator Michał Seweryński.

Powołana wcześniej na marszałka seniora senator Barbara Borys-Damięcka w piśmie przekazanym prezydentowi Andrzejowi Dudzie podziękowała za powołanie jej na tę funkcję, jednak poinformowała, że ze względu na przebytą operację kręgosłupa, która czasowo uniemożliwia jej poruszanie się, nie będzie w stanie wypełnić obowiązków przewidzianych w Regulaminie Senatu dla marszałka seniora.

W czasie pierwszego posiedzenia senatorowie złożą ślubowanie i wybrany zostanie marszałek Senatu. Senator wybrany przez Izbę na marszałka Senatu złoży oświadczenie o przyjęciu funkcji, przejmie przewodnictwo obrad od marszałka seniora i przeprowadzi wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Kazimierz Kleina ponownie wybrany senatorem

W wyniku wyborów do parlamentu, które odbyły się 25 października 2015 r., Kazimierz Kleina został wybrany ponownie senatorem RP. Na kandydata Platformy Obywatelskiej głosowało 58,12 % wyborców, co daje sumę 93 594 głosów.

Będzie to trzecia z rzędu oraz czwarta w karierze kadencja pełnienia mandatu Senatu RP przez Kazimierza Kleiny. Uzyskany wynik stanowi drugie najwyższe poparcie procentowe w Polsce, wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej. Cztery lata temu, Kazimierz Kleina zwyciężył uzyskując 89 389 głosów.

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej >>

Senat VIII kadencji w liczbach

Dobiega końca VIII kadencja Senatu. W jej trakcie marszałek Bogdan Borusewicz 82 razy zwołał posiedzenie Izby. Obrady w sumie trwały 159 dni, a stenogramy z nich zajmują 9387 stron. W tym czasie przeprowadzono 4544 głosowania za pomocą elektronicznego systemu i 22 tajne – używając do tego celu urny. W ciągu 950 godzin i 29 minut obrad Senat rozpatrzył wszystkie przekazane przez Sejm 755 ustaw. W trybie pilnym pracował 15 razy. Do Sejmu trafiły 103 inicjatywy ustawodawcze Senatu.

Senat poprawił 37 proc. sejmowych ustaw.  Na 284 poprawione przez Senat akty prawne, Sejm przyjął wszystkie poprawki do 161 ustaw, zaś do 109 przyjął ich część. Posłowie nie zgodzili się na poprawki do 12 ustaw, w sprawie 2 ustaw Sejm nie zajął stanowiska. Ogółem senatorowie zgłosili 3365 poprawek. Zaakceptowane zostały 2884 senackie poprawki, czyli ponad 85 proc. proponowanych. Cztery razy Izba opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości, a posłowie w jednym przypadku przychylili się do tego wniosku. Spośród rozpatrzonych ustaw - 137  zawierało przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej.

Ze 103 senackich projektów inicjatyw ustawodawczych 62 -  wykonywały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 11 - było następstwem skierowanych do Senatu petycji. Dwa projekty były efektem współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Sejm przyjął 74 senackie inicjatywy, w tym 43 - wykonujące orzeczenia TK. Posłowie zaakceptowali 5 inicjatyw petycyjnych.

Senator RP Kazimierz Kleina

„Martwe konta” do dyspozycji spadkobierców

Powstanie centralna informacja o kontach bankowych zmarłych osób. Przewiduje to nowelizacja Prawa bankowego, nad którą parlament właśnie zakończył prace i która czeka teraz na podpis prezydenta.

Nowelizację przygotowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. – Cieszę się, że ta ustawa przeszła, że ona jest ważna i naprawdę potrzebna – powiedział senator Kazimierz Kleina. Przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych dodał, że prace nad ustawą trwały długo, ale ostatecznie przyjęto rozwiązanie dające możliwość dostępu spadkobiercom i osobom, które zapomniały o swoich kontach, do informacji, gdzie one się znajdują.

82. posiedzenie Senatu - podsumowanie

1 października 2015 r. zakończyło się 82., ostatnie posiedzenie  VIII kadencji Senatu. Senatorowie  rozpatrzyli w trakcie dwudniowych obrad 50 ustaw. Do dwunastu z nich wprowadzili poprawki, dwie odrzucili.  Przeprowadzili ponadto drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Przed rozpoczęciem głosowań marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podsumował prace senatorów tej kadencji. Podziękował za współpracę senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu.

Marszałek podkreślił, że  łącznie obrady Senatu  trwały 159 dni. Senatorowie rozpatrzyli 754 ustawy i zgłosili ponad 3300 poprawek, z czego aż 86% zostało przyjętych przez Sejm.  B. Borusewicz​ podkreślił, że liczba ta jest nie tylko dowodem skuteczności, ale również świadczy o wnikliwości i zaangażowaniu Senatu w proces tworzenia prawa. Dodał, że Senat wniósł do Sejmu 102 projekty ustaw, z czego połowa wykonywała wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Do większości  posłowie odnieśli się pozytywnie. Za jedną z najważniejszych inicjatyw senackich uznał Ustawę o petycjach.

Izba uczciła też minutą ciszy zmarłych senatorów tej kadencji - Antoniego Motyczkę i Henryka Górskiego.

Senator Kazimierz Kleina - 82. posiedzenie Senatu RP

Konta uśpione na 82. posiedzeniu Senatu

30 września 2015 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu. Izba w tym dniu rozpatrzyła 37 punktów porządku obrad.  Senatorowie omówili  m.in.i ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki, który inicjował senator Kazimierz Kleina.

Nowelizacja  reguluje sprawy związane z rachunkami nieaktywnymi, tzw. uśpionymi, w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, co do których w ciągu dziesięciu lat właściciele nie wydali żadnych dyspozycji, a także wprowadza rozwiązania, które ułatwią następcom prawnym uzyskanie wypłat należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. Ustawa ma ułatwić dostęp do informacji o takich kontach spadkobiercom zmarłych klientów instytucji finansowych. Do tej pory spadkobiercy nie mogli uzyskiwać informacji o kontach osób zmarłych, z uwagi na tajemnicę bankową, a tym samym nie mieli dostępu do tych środków. Zgodnie bowiem z obecnym stanem prawnym, dyspozycje wobec konta wygasają w chwili śmierci właściciela.

W myśl ustawy banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. Będą one miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie pięciu lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku będą one musiały zawiadomić wskazane przez niego osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach – będzie ją   prowadzić utworzona przez banki spółka handlowa - Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dzięki centralnemu rejestrowi uprawniona osoba będzie mogła uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK.

Banki zwrócą Polakom 15 mld zł

Dzięki przyjętej w piątek przez Sejm ustawie, regulującej kwestie tzw. kont uśpionych, banki mogą zwrócić spadkobiercom ok. 15 mld zł. Zespół, który pracował nad tymi rozwiązaniami, ułatwiającymi spadkobiercom osób zmarłych, odzyskanie pieniędzy które nieżyjący krewni pozostawili na kontach w bankach lub SKOK-ach, powstał z inicjatywy przewodniczących: senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierza Kleiny oraz komisji rodziny i polityki społecznej Mieczysława Augustyna.

- Do tej pory był problem z uzyskaniem informacji i w związku z tym odzyskaniem pieniędzy, znajdujących się na tych kontach - mówił senacki sprawozdawca projektu Mieczysław Augustyn. Ustawa zakłada m.in., że banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Będą też miały obowiązek ustalać, czy właściciel konta żyje.

Powstała polsko-ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Senator Kazimierz Kleina był inicjatorem stworzenia funduszu, który umożliwi polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Dziś w Kancelarii Premiera dokonano oficjalnych formalności. Minister edukacji narodowej RP – Joanna Kluzik-Rostkowska i minister młodzieży i sportu Ukrainy – Igor Żdanow umowę o polsko-ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży podpisali w obecności premierów obu państw.

Umowa tworzy dwustronny mechanizm współpracy młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy – powołanie wspólnej rady oraz wskazanie instytucji zarządzających. Po polskiej stronie organizacją wymiany młodzieży zajmować się będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, tj. spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna m.in. za wdrożenie programu UE Erasmus+ oraz operator Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, która pierwsze projekty dofinansuje już w 2016 r.

Dotychczas w porządku jednostronnym Polska organizowała wymianę polskiej i ukraińskiej młodzieży poprzez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od 2014 r. wymiana finansowana jest z rezerwy celowej w dyspozycji MEN. W tym czasie w wymianie wzięło udział łącznie ok. 47 000 młodych Polaków i Ukraińców.

TOP