Senat

Rozmowa "Głosu" z Kazimierzem Kleiną o ustawie dotyczącej frankowiczów

Uważam, że trzeba doprowadzić do tego rozwiązania, które było już przez rynki zaakceptowane. W nim chodziło oto, aby banki i zainteresowani ponosili koszty po połowie. Gdybyśmy bowiem utrzymali rozwiązanie sejmowe, to wtedy osoby, które zaciągały kredyty hipoteczne we frankach, byłyby bardziej uprzywilejowane niż te, które zaciągały kredyty w złotówkach. To byłoby niesprawiedliwe - mówi senator Kazimierz Kleina w rozmowie z Głosem Pomorza.

Wywiad można przeczytać TUTAJ >>

80. posiedzenie Senatu

Podczas 80. posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 4-7 sierpnia 2015 r., senatorowie będą głosować nad powołaniem Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie  niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

79. posiedzenie Senatu

Blokiem głosowań 24 lipca 2015 r. zakończyły się trzydniowe obrady Senatu. W trakcie tego posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przedstawił informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji łotewskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r.

Spotkanie nt. systemu długoterminowego oszczędzania

W dniu 8 lipca Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Kazimierz Kleina spotkał się z delegacją Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych, Niemieckiego Związku Prywatnych Kas Oszczędnościowo-Budowlanych oraz Związku Banków Polskich w celu omówienia dalszych prac nad projektem uruchomienia w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, realizowanego w formule niemieckich Bausparkassen. Podobne rozwiązania zostały uruchomione w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku i z nie mniejszym powodzeniem jak w Niemczech, czy w Austrii stały się trwałym elementem gospodarki finansowej każdego gospodarstwa domowego. W kasach oszczędnościowo-budowlanych można gromadzić oszczędności na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, na cele edukacyjne, na świadczenia zdrowotne a nawet na przyszłą emeryturę.

Współpraca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP z tymi organizacjami datuje się od lipca 2013 roku, gdy z inicjatywy Przewodniczącego zorganizowane zostało wspólne, otwarte posiedzenie Komisji, zorganizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, poświęcone problematyce finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

W trakcie kolejnych roboczych spotkań wypracowany został projekt Ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Podczas spotkania uzgodniono potrzebę wypracowania koncepcji włączenia do uruchamianych w Polsce kas oszczędnościowo-budowlanych posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych. Stosowne rozwiązania zostaną wypracowane w najbliższych czasie, aby bezpośrednio po wyborach parlamentarnych można było zgłosić stosowną inicjatywę legislacyjną.

Senatorowie o nowych pomysłach na administrację podatkową

Przedsiębiorcy zaczynający działalność będą mogli korzystać z pomocy asystentów podatkowych - zakłada ustawa o administracji podatkowej, o której w środę debatował Senat. Wiceminister finansów Jacek Kapica podkreślał różnice między rolą asystenta a doradcy podatkowego.

Jak mówił w Senacie Kapica, celem ustawy o administracji podatkowej jest m.in. stworzenie lepszej obsługi podatników. - To będzie ważna ustawa, która będzie pomagała rozpoczynającemu przedsiębiorcy - dodał sprawozdawca, senator Kazimierz Kleina (PO). - Uważamy, że ustawa porządkuje cały system - mówił.

Więcej: Zakładasz biznes? Pomoże ci asystent podatkowy >>

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

11 czerwca w Senacie RP odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Na zaproszenie przewodniczącego Kazimierza Kleiny, w posiedzeniu uczestniczyła dr Nicole Dołowy-Rybińska, dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa z Instytutu Slawistyki PAN oraz prof. dr hab. Jadwiga Ziemniukowa, językoznawca z Instytutu Slawistyki PAN.

IMG-20150611-01263

Dr Nicole Dołowy-Rybińska w swoim referacie p.t. "Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie" poruszyła kwestię języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Analizowała i porównała sytuację i status takich języków w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i w Polsce. Zwróciła uwagę na sposób ochrony języka kaszubskiego, społeczne zaangażowanie w jego podtrzymanie i rozwój, a także wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa na ten cel.

Podczas spotkania członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego podnieśli kwestię potrzeby uchwalenia przez samorząd woj. pomorskiego strategii ochrony i rozwoju języka kaszubskiego. Mówiono o koncepcji utworzenia językowej instytucji w partnerstwie publiczno-prywatnym tzw. Akademii Języka Kaszubskiego.

Poruszono także temat starań Ślązaków w sprawie uchwalenia ustawy o języku śląskim jako języku regionalnym.

76. posiedzenie Senatu

Senat zbierze się na 76. posiedzeniu w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. W porządku obrad jest informacja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. oraz informacja Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

senat

75. posiedzenie Senatu zakończone

21 maja 2015 r. wieczorem zakończyło się 75. posiedzenie Senatu.

75. posiedzenie Senatu

W dniach 20 i 21 maja Senat zbierze się na 75. posiedzeniu. Izba podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w dniu 6 września br. Pytania referendalne dotyczą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa i wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Prezydent 13 maja przekazał marszałkowi Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, a termin podjęcia przez Izbę uchwały w tej sprawie upływa 27 maja.

74. posiedzenie Senatu

7 maja 2015 r. zakończyło się 74. posiedzenie Senatu.

Zakończyło sie 73. posiedzenie Senatu

16 kwietnia 2015 r. po południu zakończyły się dwudniowe obrady Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego o realizacji pakietu onkologicznego, zapoznali się z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015, który przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far i wyrazili zgodę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

senat16.04

Fot. Michał Józefaciuk

TOP