Senat

10. posiedzenie Senatu - relacja

Po blisko 8 godzinach dyskusji Senat w późnych godzinach wieczornych 12 lutego 2016 r. bez poprawek przyjął  ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Senatorowie nie wprowadzili też poprawek do nowelizacji ustawy o  działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

9. posiedzenie Senatu - relacja

30 stycznia 2016 r. zakończyło się 9. trzydniowe posiedzenie Senatu.

8. posiedzenie Senatu - relacja

13 stycznia 2016 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza.

Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja  członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli  Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę. Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską i którego kadencja kończy się w 2019 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad Senat nie wyraził zgody  na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. Wniosek tej treści został złożony przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę.

Senat przeprowadził zmiany w składzie komisji senackich.

7. posiedzenie Senatu - relacja

31 grudnia 2015 r. zakończyło się 7. dwudniowe posiedzenie Senatu.

6. posiedzenie Senatu - relacja

24 grudnia 2015 r. nad ranem zakończyło się  6. posiedzenie Senatu. Burzliwa debata nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym trwała ponad dziewięć godzin.  

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, której projekt opracowali posłowie. Przewodniczący Grupy Senatorów PO Bogdan Klich złożył wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o TK przekonując, że ustawa jest zła, szkodliwa. "Ustawa podrzyna gardło TK, który nigdy już nie będzie taki, jak dotychczas" - mówił senator na konferencji prasowej. Według niego prowadzi ona do zablokowania prac TK. "Paraliż może ustąpić, a blokady w najbliższych latach chyba nie uda się zdjąć" - dodał. Senatorowie PO pytali też o powody nieobecności w komisjach sprawozdawcy sejmowego noweli, bez którego "nie da się procedować, bo nie ma kto odpowiadać na nasze pytania". Szef komisji nie znał tych powodów; PiS replikowało, że nie jest to przeszkoda w obradach. Jan Rulewski mówił, że sposób procedowania nad nowelą przypomina mu wprowadzanie stanu wojennego w 1981 r. "Taki pośpiech jest nieuzasadniony" - dodał.

Nowelizacja zakłada, że Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać sprawy w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów na 15. Orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma podejmować uchwały również większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub wiceprezesa. W ściśle określonych przypadkach nowelizacja dopuszcza orzekanie przez TK w mniejszym składzie. W składzie siedmiu sędziów będą rozpatrywane skargi konstytucyjne albo pytania prawne sądów oraz oceniana będzie zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. W składzie trzech sędziów będą zapadały decyzje o nadawaniu biegu skargom konstytucyjnym oraz wnioskom o stwierdzenie konstytucyjności, z którymi wystąpił organ samorządu terytorialnego, związek zawodowy, organizacja pracodawców, kościół lub inny związek wyznaniowy. Skład trzyosobowy będzie podejmował też decyzje w sprawach wyłączenia sędziego. Nowelizacja przewiduje, że na wniosek uczestnika postępowania Trybunał będzie rozpoznawał sprawy na rozprawie, co powinno wzmocnić realizację zasady jawności postępowania. Terminy rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Rozprawy będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o ich terminie, a w przypadku spraw orzekanych w pełnym składzie  - nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy. Nowelizacja doprecyzowuje, że kandydatów na prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej trzech sędziów Trybunału, a każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Nowelizacja usuwa z ustawy o TK regulacje dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. W nowych przepisach uregulowano również zasady prowadzenia postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Ustawa przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach", a postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości.

5. posiedzenie Senatu - relacja

18 grudnia 2015 r. zakończyło się 5. posiedzenie Senatu. Izba wybrała  senatorów Rafała Ambrozika i Stanisława Gogacza do składu Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.

Posiedzenie rozpoczęło się w czwartek od uczczenia minutą ciszy stoczniowców rozstrzelanych w grudniu 1970 r.  „Dziś mija czterdziesta piąta rocznica wydarzeń Grudnia 1970 r.  Tamtego dnia w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze komunistyczne” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski.

4. posiedzenie Senatu - relacja

10 grudnia 2015 r. zakończyło się 4. posiedzenie Senatu.  Izba wybrała senatorów Marka Pęka i Aleksandra Szweda  na członków  Krajowej Rady Prokuratury. Senatorowie wybrali też senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował o wygaszeniu mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego w związku z powołaniem go na wojewodę podlaskiego.

Senatorowie do KRP wybierani są na okres trwania kadencji Senatu; mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, a w razie upływu kadencji Senatu mandat wygasa wraz z wyborem członków KRP przez Senat następnej kadencji. W terminie wyznaczonym przez marszałka Senatu  - do 30 listopada br. wpłynęły wnioski w sprawie wyboru następujących kandydatów: senatora Marka Pęka i senatora Aleksandra Szweda. Do tej pory z ramienia Senatu w Krajowej Radzie Prokuratury zasiadali Zbigniew Meres i Sławomir Preiss, którzy zostali wybrani 21 grudnia 2011 r. W skład KRP wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów wybranych przez prokuratorów apelacyjnych.

W związku z wygaszeniem mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, który był zgłoszony jako kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa, punkt przewidujący wybór kandydatów Senatu do Rady został przesunięty na kolejne posiedzenie. Marszałek Karczewski poinformował o przywróceniu terminu na zgłaszanie kandydatur do KRS. 

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Dzień Praw Człowieka w Senacie RP

W Senacie 12 grudnia 2015 r. z okazji Dnia Praw Człowieka obywatele będą mogli uzyskać informacje, kto może im pomóc w rozwiązaniu ich problemów. W godz. 10.00–14.00 będą czynne punkty informacyjne 20 urzędów i organizacji pozarządowych, które prowadzą infolinie i telefony pomocowe. Organizatorami tego wydarzenia są Kancelaria Senatu i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizatorzy przypominają, że pierwszym krokiem do otrzymania wsparcia jest uzyskanie informacji. Odpowiednio poprowadzona rozmowa przez kompetentne i życzliwe osoby pozwala nie tylko wskazać na możliwości działania, sprecyzować problem, ale daje też nadzieję na poprawę sytuacji, zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa.

3. posiedzenie Senatu - relacja

Na zakończonym 26 listopada 2015 r. posiedzeniu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Izba opowiedziała się za 70-proc. podatkiem od wysokich odpraw wypłacanych przez spółki skarbu państwa, lub należące do samorządów. Senatorowie ponadto  wprowadzili  zmiany w składzie komisji senackich.

2. posiedzenie Senatu - relacja

Na zakończonym 20 listopada 2015 r. drugim posiedzeniu Senatu Izba bez poprawek przyjęła nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej wprowadziła 17 poprawek. Senatorowie podjęli trzy uchwały: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Wczoraj Izba minutą ciszy uczciła zmarłego niedawno senatora I kadencji Antoniego Jutrzenkę Trzebiatowskiego. Ślubowanie senatorskie złożyła Barbara Borys-Damięcka.  Izba przyjęła z 17. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, a także debatowała nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Solidarni z Francją - projekt uchwały Senatu

Senatorowie PO złożyli w poniedziałek projekt uchwały, w której Senat wyraża swoją solidarność z Francją po piątkowych zamachach w Paryżu. "Nie wolno nam dać się zastraszyć i zrezygnować z naszych europejskich wartości" - napisano w projekcie.

Przewodniczący Grupy Senatorów PO Bogdan Klich powiedział, że Senat jest właściwą instytucją, która powinna wyrazić nie tylko współczucie wobec rodzin ofiar, ale także solidarność z Francuzami. "W takich sytuacjach sprawdzają się przyjaźnie, to są zdarzenia, które nie tylko wymagają solidarności, ale które wręcz wołają o solidarność" - podkreślił.

"Zaproponowaliśmy tę uchwałę z potrzeby serca, mam nadzieję, że ta uchwała zostanie przyjęta" - powiedział Bogdan Klich. Senat zbiera się na drugim swoim posiedzeniu w czwartek.

TOP