Senat

16. posiedzenie Senatu - relacja

29 kwietnia 2016 r. zakończyło się 16. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019. Debata nad tym punktem porządku zajęła większą część senackiego dnia obrad.

15. posiedzenie Senatu - relacja

20 kwietnia 2016 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 15. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad 13 kwietnia - w 76. rocznicę zbrodni w Katyniu  i w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Izba minutą ciszy uczciła pamięć obywateli polskich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.

14. posiedzenie Senatu - relacja

7 kwietnia 2016 r. zakończyło się dwudniowe 14. posiedzenie Senatu. Na jego początku senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno – Jerzego Chmury, senatora II kadencji, i Zyty Gilowskiej, byłej wicepremier i minister finansów. Izba przyjęła trzy senackie  uchwały rocznicowe.

Informację na temat nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu dla obywateli polskich  przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.  

13. posiedzenie Senatu - relacja

18 marca 2016 r. zakończyło się 13. trzydniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba podjęła dwie uchwały - w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu oraz w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw stanowiących wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także przyjęła dziesięć ustaw.

12. posiedzenie Senatu - relacja

10 marca 2016 r. zakończyło się 12. dwudniowe posiedzenie Senatu.

11. posiedzenie Senatu - relacja

19 lutego 2016 r. zakończyło się 11. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła m.in. ustawę budżetową na rok 2016, dwa senackie projekty ustaw, a także trzy uchwały rocznicowe. Na posiedzeniu gościła delegacja niemieckiego Bundesratu z przewodniczącym Stanisławem Tillichem, która przebywała w Warszawie na zaproszenie marszałka Senatu.

10. posiedzenie Senatu - relacja

Po blisko 8 godzinach dyskusji Senat w późnych godzinach wieczornych 12 lutego 2016 r. bez poprawek przyjął  ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Senatorowie nie wprowadzili też poprawek do nowelizacji ustawy o  działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

9. posiedzenie Senatu - relacja

30 stycznia 2016 r. zakończyło się 9. trzydniowe posiedzenie Senatu.

8. posiedzenie Senatu - relacja

13 stycznia 2016 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza.

Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja  członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli  Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę. Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską i którego kadencja kończy się w 2019 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad Senat nie wyraził zgody  na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. Wniosek tej treści został złożony przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę.

Senat przeprowadził zmiany w składzie komisji senackich.

7. posiedzenie Senatu - relacja

31 grudnia 2015 r. zakończyło się 7. dwudniowe posiedzenie Senatu.

6. posiedzenie Senatu - relacja

24 grudnia 2015 r. nad ranem zakończyło się  6. posiedzenie Senatu. Burzliwa debata nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym trwała ponad dziewięć godzin.  

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, której projekt opracowali posłowie. Przewodniczący Grupy Senatorów PO Bogdan Klich złożył wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o TK przekonując, że ustawa jest zła, szkodliwa. "Ustawa podrzyna gardło TK, który nigdy już nie będzie taki, jak dotychczas" - mówił senator na konferencji prasowej. Według niego prowadzi ona do zablokowania prac TK. "Paraliż może ustąpić, a blokady w najbliższych latach chyba nie uda się zdjąć" - dodał. Senatorowie PO pytali też o powody nieobecności w komisjach sprawozdawcy sejmowego noweli, bez którego "nie da się procedować, bo nie ma kto odpowiadać na nasze pytania". Szef komisji nie znał tych powodów; PiS replikowało, że nie jest to przeszkoda w obradach. Jan Rulewski mówił, że sposób procedowania nad nowelą przypomina mu wprowadzanie stanu wojennego w 1981 r. "Taki pośpiech jest nieuzasadniony" - dodał.

Nowelizacja zakłada, że Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać sprawy w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów na 15. Orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma podejmować uchwały również większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub wiceprezesa. W ściśle określonych przypadkach nowelizacja dopuszcza orzekanie przez TK w mniejszym składzie. W składzie siedmiu sędziów będą rozpatrywane skargi konstytucyjne albo pytania prawne sądów oraz oceniana będzie zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. W składzie trzech sędziów będą zapadały decyzje o nadawaniu biegu skargom konstytucyjnym oraz wnioskom o stwierdzenie konstytucyjności, z którymi wystąpił organ samorządu terytorialnego, związek zawodowy, organizacja pracodawców, kościół lub inny związek wyznaniowy. Skład trzyosobowy będzie podejmował też decyzje w sprawach wyłączenia sędziego. Nowelizacja przewiduje, że na wniosek uczestnika postępowania Trybunał będzie rozpoznawał sprawy na rozprawie, co powinno wzmocnić realizację zasady jawności postępowania. Terminy rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Rozprawy będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o ich terminie, a w przypadku spraw orzekanych w pełnym składzie  - nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy. Nowelizacja doprecyzowuje, że kandydatów na prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej trzech sędziów Trybunału, a każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Nowelizacja usuwa z ustawy o TK regulacje dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. W nowych przepisach uregulowano również zasady prowadzenia postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Ustawa przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach", a postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości.

TOP