Senat

33. posiedzenie Senatu - relacja

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno - Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka "Solidarności", byłego wicepremiera. 

Utworzenie MGMiŻŚ i inwestycje w małych portach

Podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 3.11.2016 r. w punkcie porządku obrad poświęconemu rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, senator Kazimierz Kleina zadał pytania skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzego Materny. Poniżej odpowiedź przesłana przez ministerstwo.

KK: W związku z utworzeniem MGMiŻŚ do jego kompetencji nadzorczych weszły spółki związane z gospodarką morską, oraz takie, które nie są związane z gospodarką morską, ani z żeglugą śródlądową. Czy to był przemyślany klucz? Z czego to wynikało?

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.11.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960). Zgodnie z art. 1 pkt 7 i pkt 8 przedmiotowej ustawy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywanie praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa,  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  jak   również  ochrony   interesów   Skarbu   Państwa   należy do właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na tej podstawie Minister Skarbu Państwa  przekazał  Ministrowi  Gospodarki  Morskiej  i żeglugi  Śródlądowej  dokumentację  związaną z nadzorem właścicielskim nad następującymi podmiotami gospodarczymi:

 1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 4. Polski Rejestr Statków S.A.,
 5. P.P. Polska żegluga Morska,
 6. Polska Żegluga Bałtycka S.A.,
 7. Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
 8. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni sp. z o.o.

Ponadto pragnę poinformować, iż w dniu 20.07 .2016 r. został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750), który w dniu 17.11.2016 r. został przekazany do podpisu Prezydentowi RP.

Powyższy projekt zakłada przekazanie Ministrowi Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej, oprócz podmiotów wymienionych we wcześniejszym akapicie, nadzoru właścicielskiego nad następującymi spółkami prawa handlowego:
 1. Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.,
 2. Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.,
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 Sp. z o.o.,
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Port Rybacki GRYF" Sp. z o.o.,
 6. C.Hartwig Gdynia S.A.,
 7. Dalmor S.A.,
 8. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,
 9. SIARKOPOL Gdańsk S.A.,
 10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
 11. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A.
 12. Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji,
 13. Porty-Odrzańskie S.A. w likwidacji,
 14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji;
 15. Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji,
 16. Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji.
 17. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.w upadłości,
 18. Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości,
 19. Stocznia Gdańska S.A. w upadłości,
 20. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości.
Z uwagi na fakt, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750) jest poselskim projektem ustawy, warto wskazać powody przekazania ministrowi nadzoru właścicielskiego nad spółkami, wskazane przez autorów projektu w jego uzasadnieniu: „potrzeba realizacji koncepcji przenoszenia do ministerstw branżowych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu, uzasadnia przekazanie ministrom kierującym działami: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa określonych kompetencji odnośnie enumeratywnie wyliczonych w ustawie przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących  w obszarze  tych działów  administracji.   (proponowany  art. 5d ust.  2 pkt  1-3 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa). Kompetencje o których mowa przysługiwały dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa."

KK: Proszę o przekazanie mi informacji o programie inwestycyjnym dla małych portów.

Efektywny i nowoczesny transport morski jest istotnym elementem udziału polskiego transportu w globalnym systemie przewozu osób i rzeczy. Porty morskie stanowią strategiczne punkty węzłowe zarówno  krajowego  jak  i europejskiego  układu  transportowego,  wpływające  na jego  sprawność i wydajność. W Polsce rozwój tej gałęzi gospodarki w perspektywie średnio i długookresowej wymaga działań przede wszystkim w obszarze rozwoju infrastruktury portowej, jak i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, zarówno od strony lądu, jak i od strony morza. Zwiększeniu konkurencyjności polskich  portów  morskich  służyć  będą  działania  zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego oraz uwzględnianie w działalności portowej rygorów środowiskowych. Ze względu na dotychczasowe zaniedbania w obszarze portów nieposiadających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w kontekście planowania strategicznego oraz z uwagi na rosnącą rolę tych portów, zwłaszcza w znaczeniu regionalnym, uznałem za niezbędne przeprowadzenie szczegółowej analizy w odniesieniu do takich portów i uzupełnienie opracowanego przez koalicję PO-PSL, projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), w którym pominięto problematykę planów rozwojowych małych i średnich portów morskich. Celem Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, będzie dalsza poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, jak również podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku  będzie  realizował  cele  zawarte  w  krajowych  dokumentach  strategicznych  w  odniesieniu do problematyki rozwoju portów morskich.  Zgodnie  z  przyjętą  koncepcją,  Program  określi  ramy dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich oraz w zakresie dostępu do portów morskich od strony morza i od strony lądu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Z uwagi na operacyjno-wdrożeniowy  charakter, cele Programu sformułowano w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2030. Powyższy dokument obejmie również kwestie dotyczące aktywizacji małych portów morskich, wobec których priorytetem rozwoju do 2020 r. i w  dalszej  perspektywie  będzie  wzmacnianie   funkcji gospodarczych tych portów oraz wzrost ich znaczenia jako ważnych biegunów lokalnego i regionalnego rozwoju. Podkreślić należy, że Program został zakwalifikowany jako projekt  strategiczny, wchodząc w skład Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chciałbym również poinformować Pana Senatora, że w minionym roku przedstawiciele MGMiŻŚ odbyli  szereg  spotkań  zarówno z przedstawicielami zarządów małych i średnich portów, jak i z przedstawicielami właściwych w sprawie samorządów terytorialnych, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb i problemów takich struktur portowych. Również Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poświęciła małym i średnim portom kilka ze swoich posiedzeń. Do chwili obecnej znaczna część małych portów morskich, z uwagi na ich funkcję rybacką, została zmodernizowana przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich w latach 2007 - 2013. W dalszym ciągu  istnieje  jednak   duża  liczba  niezmodernizowanych   przystani  rybackich. Z tego względu w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR) przewidziano możliwość wsparcia na inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz podniesienie jakości wyładowanych produktów. W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, beneficjenci będą mogli się ubiegać o wsparcie m.in. na budowę, przebudowę lub remont małych przystani rybackich, nabrzeży lub miejsc postoju statków rybackich, miejsc postoju sprzętu pływającego do połowu ryb, falochronów, dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani oraz przebudowę dróg wodnych umożliwiających wejście do portu lub przystani.

Tytułem przykładu uprzejmie informuję, że ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, planowane jest sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka" . Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 5 lat (proces planistyczny, procedury przetargowe oraz roboty budowlane). W październiku br. w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji  pn. „Przebudowa  wejścia  do  Portu  Ustka"  (dokumentacja ma być gotowa do dnia 20 stycznia 2017 r.).

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020 małe porty nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Jata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Umową Partnerstwa. Dofinansowanie z Funduszu Spójności zostało ograniczone wyłącznie do portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T.

 Podpisał: minister Marek Gróbarczyk

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu na 2017 r. przeniósł się do Senatu. Dziś izba ma się zająć omawianiem ustawy. Senatorowie z PO postarają się wstrzymać prace nad nią. Wczoraj podczas posiedzenia senackich komisji składali wnioski o odłożenie prac z powodu wątpliwości co do prawidłowości uchwalenia budżetu.

– Mamy nadzieję, że kilka dni wystarczy, by konflikt, który zrodził się w Sejmie, został wyjaśniony. To pomoc dla władz Sejmu, by rozwiać wątpliwości. Liderzy ugrupowań parlamentarnych powinni usiąść i je wyjaśnić – argumentował na posiedzeniu senackiej komisji budżetu i finansów Kazimierz Kleina z PO. Przeciwny wnioskowi był szef komisji Grzegorz Bierecki z PiS, który argumentował, że kilka dni może nie wystarczyć, a Senat musi zająć stanowisko wobec budżetu do 12 stycznia. – My procedujemy w Senacie w oparciu o przedstawioną przez Sejm ustawę. Mamy 21 dni na jej rozpatrzenie – mówi Birecki.

PiS i PO mają zupełnie inny punkt widzenia na tę kwestię. Z punktu widzenia PiS budżet został przyjęty 16 grudnia w głosowaniu w Sali Kolumnowej. – Wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem. Mieliśmy konstytucyjne kworum i uważamy, że ten budżet był uchwalony zgodnie z prawem – zapewnia rzecznik PiS Beata Mazurek. PO podważa legalność tego głosowania i twierdzi, że poprzednie posiedzenie Sejmu trwa, a ustawa nie została przyjęta. – Walczymy o zasady poprawnej legislacji, o przestrzeganie prawa, które zostało w ewidentny sposób złamane, jeśli chodzi o konstytucję i regulamin Sejmu – deklaruje senator PO Sławomir Rybicki.

32. posiedzenie Senatu - relacja

Podczas 32. posiedzenia Izba rozpatrzyła 29 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też 5 uchwał okolicznościowych, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, a także zmieniła przepisy swojego regulaminu i skład komisji.

 

Przed przystąpieniem do obrad Senat minutą ciszy uczcił zmarłego 7 grudnia 2016 r. polskiego działacza na Litwie Jana Mincewicza.

Spotkanie z ambasadorem Łotwy

Ambasador Łotwy Ilgvars Kļava odwiedził dziś parlament i spotkał się z Polsko-Łotewską Grupą Parlamentarną. W spotkaniu, które prowadził przewodniczący grupy Wojciech Skurkiewicz, uczestniczył także senator Kazimierz Kleina.

Wizyta w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

W czwartek 1 grudnia senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej, zorganizowanym w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiono pracę Fundacji, charakterystykę zbiorów, dokonań, planów oraz prezentację kilku najciekawszych obiektów i projektów przez nią prowadzonych. Jednym z tematów było również omówienie możliwości współpracy Fundacji z Grupą.

30. posiedzenie Senatu - relacja

17 listopada 2016 r. zakończyło się 30. trzydniowe posiedzenie Senatu, podczas którego przyjętych zostało 13 ustaw. Izba wybrała do Rady Polityki Pieniężnej  Rafała Bogumiła Surę, kandydata zgłoszonego przez  senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela przedstawił Adam Bodnar.

Z porządku obrad tego posiedzenia zostały skreślone dwa punkty: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz  ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zostaną one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Senatu.

Spotkanie z ambasadorem i kazachstańską młodzieżą

15 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z Ambasadorem Republiki Kazachstanu i kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce w Senacie RP. Celem spotkania było zapoznanie kazachstańskich studentów z polskim systemem edukacji, jak również umożliwienie studentom zadawania pytań na różne tematy podczas spotkania. Następujące główne tematy zostały omówione na spotkaniu: "Uproszczenie reżimu wizowego dla obywateli Kazachstanu" i "Dni kultury kazachstańskiej w Polsce w roku 2017".

Język kaszubski zabrzmiał w Senacie RP

Podczas posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 listopada br. senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, wygłosił oświadczenie w języku kaszubskim w związku z rocznicą 60-lecia powstania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

29. posiedzenie Senatu - relacja

Późnym wieczorem 4 listopada 2016 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

 

28. posiedzenie Senatu - relacja

21 października 2016 r. zakończyło się 28. trzydniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie wysłuchali trzech informacji. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski przedstawił informację na temat jej działalności w 2015 r. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki zaprezentował informację Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk przedstawił informację  Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

TOP