Senat

"Jaka powinna być rybacka polityka na Bałtyku"

W niedziele 2 grudnia w Łebie odbyła się konferencja, pt.:Dorsze nas żywiły...- panel pomuchlowy. Senator Kazimierz Kleina wygłosił na niej referat, pt.: "Jaka powinna być rybacka polityka na Bałtyku".

Spotkanie z członkami LOT

W środę 12 grudnia senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalna Organizację Turystyczną poświęconym problematyce podatku VAT w turystyce, oraz perspektywą rozwoju turystyki w Polsce.

Uroczystości w Szkole Policji w Słupsku

W piatek 30 listopada senator Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystości pożegnania oddziału policji, który wyjeżdzał z misją pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych do Kosowa. Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego głównym zadaniem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania  w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym  i ludzkim.

3. posiedzenie Senatu RP

W dniach 19 i 20 grudnia planowane jest 3. posiedzenie Senatu RP. Na posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone następujące punkty:

EURO 2012

W poniedziałek 10 grudnia senator Kazimierz kleina uczestniczył w spotakniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska poswięconym omówieniu bieżącego stanu przygotowań Gdańska i Pomorza Do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej

Plan posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Wtorek 27 listopada 2007 r.

  • Wybór zastępców przewodniczącego komisji
  • Informacja Biura Legislacyjnego nt. udziału Senatu w procedurze uchwalania ustawy budżetowej

2.posiedzenie Senatu RP

Porządek 2. poseidzenia Senatu RP:

  • złożenie ślubowania przez senatora Rafała muchackiego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym - Projekt powinien wejść w życie z dniem 5 grudnia 2007 r., w przeciwnym wypadku doradcy podatkowi stracą prawo do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także nie będą mogli wykonywać zawodu, uczestnicząc jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.
  • Zmiana w składzie komisji senackiej

Praca w Senacie

Senator Kazimierz Kleina w Senacie VII kadencji będzie pracował w dwóch komisjach:

  • Komisja Gospodarki Narodowej - Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.
  • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Przedmiotem działania komisji są: więzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

PKW - zaświadczenie o wyborze

  • Zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Senatora RP: Kliknij

 

  • Tekst roty ślubowania na Senatora RP: Kliknij
TOP