Senat

Wiceminister Sellin na posiedzeniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

15 marca w Senacie odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina. Gościem spotkania był wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz ks. Leszek Kryża – prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli także senatorowie i posłowie członkowie zespołu, a także członkowie oraz sympatycy warszawskiego oddziału ZKP.

Przedmiotem posiedzenie Zespołu, były projekty realizowane w obszarze kultury na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z tematyką kaszubską.

Spotkanie z prezesem Telewizji Polskiej S.A. Jackiem Kurskim

15 marca br. senator Kazimierz Kleina spotkał się z prezesem zarządu Telewizji Polskiej S.A. Jackiem Kurskim.

Głównym tematem rozmowy była obecność tematyki kaszubskiej w kanałach telewizji publicznej. Zdaniem senatora obecność kaszubskich programów na antenie jest wciąż zbyt mała.

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

Senator Kazimierz Kleina wziął udział w dyskusji dot. potencjału inwestycyjnego morskiej energetyki wiatrowej, podczas obywającej się w Warszawie konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”, którą organizuje Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ.

W panelu poruszono zagadnienia dot. morskiej energetyki wiatrowej w europejskiej polityce klimatycznej, potencjału i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce, warunków podejmowania decyzji inwestycyjnych i ich otoczenia prawnego, a także konkurencyjności morskich farm wiatrowych na tle innych technologii niskoemisyjnych.

Spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Armenii w Polsce

Rozmowa senatora K. Kleiny (wiceprzewodniczącego Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej) z ambasadorem Edgarem Ghazaryanem. dotyczyła ważnych dla diaspory ormiańskiej na ziemiach polskich rocznic, które przypadają na rok 2017.

20 stycznia minęło 650 lat od chwili powstania pierwszego państwowego dokumentu adresowanego wyłącznie do Ormian jako poddanych króla polskiego, podpisanego przez Kazimierza Wielkiego. Rocznica ta jest symbolem wielowiekowej i owocnej obecności Ormian w kulturze i społeczeństwie polskim. Mniejszość ormiańska należy do najstarszych, które wybrały i wybierają Polskę jako swoją nową ojczyznę oraz otrzymały i nadal otrzymują tu gościnne przyjęcie. 2017 rok to również jubileusz 25-lecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Armenią.

W związku z tak istotnymi rocznicami Ambasada przy współpracy z Polsko – Armeńską Grupą Parlamentarną zorganizuje wystawę w Senacie RP.

Oficjalna wizyta w Omanie

W dniach 6 – 10 lutego odbyła się oficjalna wizyta delegacji Senackiej Grupy Polsko-Omańskiej w Omanie na zaproszenie S. Al-Suwaid, przewodniczącego Grupy Przyjaźni Polsko-Omańskiej Rady Państwa Sułtanatu Omanu. W delegacji uczestniczyli senator prof. Michał Seweryński (przewodniczący Grupy i delegacji), senator Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący Grupy) oraz senator Jan Maria Jackowski.

Oficjalna wizyta na Łotwie

Od 1 lutego senator Kazimierz Kleina jako zastępca przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczył w dwudniowej oficjalnej wizycie polskiej delegacji pod przewodnictwem Marszałka Sejmu na Łotwie.

W planie wizyty w Rydze było m.in. spotkanie z najwyższymi władzami Łotwy oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie. Tematami rozmów było m.in. zacieśnienie relacji dwustronnych, w szczególności w wymiarze parlamentarnym. Politycy rozmawiali też o perspektywach rozwoju współpracy regionalnej oraz wielostronnej - w ramach Unii Europejskiej i NATO. Poruszono kwestię bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej.

Delegacja odwiedziła też miejsca związane z Polską, m.in. Dom Bractwa Czarnogłowych, gdzie w 1921 r. podpisany został Traktat Ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Odbyło się również otwarcie wystawy poświęconej zbrodni katyńskiej pt. „They were shot in the back of the head. The Katyn Massacre exhibition”. Ekspozycja została przygotowana we współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Łotewskiego Muzeum Wojny w Rydze, Instytutu Pamięci Narodowej i Ambasady RP w Rydze.

34. posiedzenie Senatu - relacja

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r.  zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji  ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

33. posiedzenie Senatu - relacja

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno - Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka "Solidarności", byłego wicepremiera. 

Utworzenie MGMiŻŚ i inwestycje w małych portach

Podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 3.11.2016 r. w punkcie porządku obrad poświęconemu rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, senator Kazimierz Kleina zadał pytania skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzego Materny. Poniżej odpowiedź przesłana przez ministerstwo.

KK: W związku z utworzeniem MGMiŻŚ do jego kompetencji nadzorczych weszły spółki związane z gospodarką morską, oraz takie, które nie są związane z gospodarką morską, ani z żeglugą śródlądową. Czy to był przemyślany klucz? Z czego to wynikało?

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.11.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960). Zgodnie z art. 1 pkt 7 i pkt 8 przedmiotowej ustawy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywanie praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa,  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  jak   również  ochrony   interesów   Skarbu   Państwa   należy do właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na tej podstawie Minister Skarbu Państwa  przekazał  Ministrowi  Gospodarki  Morskiej  i żeglugi  Śródlądowej  dokumentację  związaną z nadzorem właścicielskim nad następującymi podmiotami gospodarczymi:

 1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 4. Polski Rejestr Statków S.A.,
 5. P.P. Polska żegluga Morska,
 6. Polska Żegluga Bałtycka S.A.,
 7. Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
 8. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni sp. z o.o.

Ponadto pragnę poinformować, iż w dniu 20.07 .2016 r. został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750), który w dniu 17.11.2016 r. został przekazany do podpisu Prezydentowi RP.

Powyższy projekt zakłada przekazanie Ministrowi Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej, oprócz podmiotów wymienionych we wcześniejszym akapicie, nadzoru właścicielskiego nad następującymi spółkami prawa handlowego:
 1. Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.,
 2. Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.,
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 Sp. z o.o.,
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Port Rybacki GRYF" Sp. z o.o.,
 6. C.Hartwig Gdynia S.A.,
 7. Dalmor S.A.,
 8. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,
 9. SIARKOPOL Gdańsk S.A.,
 10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
 11. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A.
 12. Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji,
 13. Porty-Odrzańskie S.A. w likwidacji,
 14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji;
 15. Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji,
 16. Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji.
 17. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.w upadłości,
 18. Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości,
 19. Stocznia Gdańska S.A. w upadłości,
 20. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości.
Z uwagi na fakt, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750) jest poselskim projektem ustawy, warto wskazać powody przekazania ministrowi nadzoru właścicielskiego nad spółkami, wskazane przez autorów projektu w jego uzasadnieniu: „potrzeba realizacji koncepcji przenoszenia do ministerstw branżowych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu, uzasadnia przekazanie ministrom kierującym działami: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa określonych kompetencji odnośnie enumeratywnie wyliczonych w ustawie przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonujących  w obszarze  tych działów  administracji.   (proponowany  art. 5d ust.  2 pkt  1-3 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa). Kompetencje o których mowa przysługiwały dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa."

KK: Proszę o przekazanie mi informacji o programie inwestycyjnym dla małych portów.

Efektywny i nowoczesny transport morski jest istotnym elementem udziału polskiego transportu w globalnym systemie przewozu osób i rzeczy. Porty morskie stanowią strategiczne punkty węzłowe zarówno  krajowego  jak  i europejskiego  układu  transportowego,  wpływające  na jego  sprawność i wydajność. W Polsce rozwój tej gałęzi gospodarki w perspektywie średnio i długookresowej wymaga działań przede wszystkim w obszarze rozwoju infrastruktury portowej, jak i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, zarówno od strony lądu, jak i od strony morza. Zwiększeniu konkurencyjności polskich  portów  morskich  służyć  będą  działania  zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego oraz uwzględnianie w działalności portowej rygorów środowiskowych. Ze względu na dotychczasowe zaniedbania w obszarze portów nieposiadających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w kontekście planowania strategicznego oraz z uwagi na rosnącą rolę tych portów, zwłaszcza w znaczeniu regionalnym, uznałem za niezbędne przeprowadzenie szczegółowej analizy w odniesieniu do takich portów i uzupełnienie opracowanego przez koalicję PO-PSL, projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), w którym pominięto problematykę planów rozwojowych małych i średnich portów morskich. Celem Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, będzie dalsza poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, jak również podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku  będzie  realizował  cele  zawarte  w  krajowych  dokumentach  strategicznych  w  odniesieniu do problematyki rozwoju portów morskich.  Zgodnie  z  przyjętą  koncepcją,  Program  określi  ramy dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich oraz w zakresie dostępu do portów morskich od strony morza i od strony lądu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Z uwagi na operacyjno-wdrożeniowy  charakter, cele Programu sformułowano w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2030. Powyższy dokument obejmie również kwestie dotyczące aktywizacji małych portów morskich, wobec których priorytetem rozwoju do 2020 r. i w  dalszej  perspektywie  będzie  wzmacnianie   funkcji gospodarczych tych portów oraz wzrost ich znaczenia jako ważnych biegunów lokalnego i regionalnego rozwoju. Podkreślić należy, że Program został zakwalifikowany jako projekt  strategiczny, wchodząc w skład Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chciałbym również poinformować Pana Senatora, że w minionym roku przedstawiciele MGMiŻŚ odbyli  szereg  spotkań  zarówno z przedstawicielami zarządów małych i średnich portów, jak i z przedstawicielami właściwych w sprawie samorządów terytorialnych, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb i problemów takich struktur portowych. Również Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poświęciła małym i średnim portom kilka ze swoich posiedzeń. Do chwili obecnej znaczna część małych portów morskich, z uwagi na ich funkcję rybacką, została zmodernizowana przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich w latach 2007 - 2013. W dalszym ciągu  istnieje  jednak   duża  liczba  niezmodernizowanych   przystani  rybackich. Z tego względu w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR) przewidziano możliwość wsparcia na inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz podniesienie jakości wyładowanych produktów. W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, beneficjenci będą mogli się ubiegać o wsparcie m.in. na budowę, przebudowę lub remont małych przystani rybackich, nabrzeży lub miejsc postoju statków rybackich, miejsc postoju sprzętu pływającego do połowu ryb, falochronów, dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani oraz przebudowę dróg wodnych umożliwiających wejście do portu lub przystani.

Tytułem przykładu uprzejmie informuję, że ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, planowane jest sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka" . Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 5 lat (proces planistyczny, procedury przetargowe oraz roboty budowlane). W październiku br. w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji  pn. „Przebudowa  wejścia  do  Portu  Ustka"  (dokumentacja ma być gotowa do dnia 20 stycznia 2017 r.).

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020 małe porty nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Jata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Umową Partnerstwa. Dofinansowanie z Funduszu Spójności zostało ograniczone wyłącznie do portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T.

 Podpisał: minister Marek Gróbarczyk

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu na 2017 r. przeniósł się do Senatu. Dziś izba ma się zająć omawianiem ustawy. Senatorowie z PO postarają się wstrzymać prace nad nią. Wczoraj podczas posiedzenia senackich komisji składali wnioski o odłożenie prac z powodu wątpliwości co do prawidłowości uchwalenia budżetu.

– Mamy nadzieję, że kilka dni wystarczy, by konflikt, który zrodził się w Sejmie, został wyjaśniony. To pomoc dla władz Sejmu, by rozwiać wątpliwości. Liderzy ugrupowań parlamentarnych powinni usiąść i je wyjaśnić – argumentował na posiedzeniu senackiej komisji budżetu i finansów Kazimierz Kleina z PO. Przeciwny wnioskowi był szef komisji Grzegorz Bierecki z PiS, który argumentował, że kilka dni może nie wystarczyć, a Senat musi zająć stanowisko wobec budżetu do 12 stycznia. – My procedujemy w Senacie w oparciu o przedstawioną przez Sejm ustawę. Mamy 21 dni na jej rozpatrzenie – mówi Birecki.

PiS i PO mają zupełnie inny punkt widzenia na tę kwestię. Z punktu widzenia PiS budżet został przyjęty 16 grudnia w głosowaniu w Sali Kolumnowej. – Wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem. Mieliśmy konstytucyjne kworum i uważamy, że ten budżet był uchwalony zgodnie z prawem – zapewnia rzecznik PiS Beata Mazurek. PO podważa legalność tego głosowania i twierdzi, że poprzednie posiedzenie Sejmu trwa, a ustawa nie została przyjęta. – Walczymy o zasady poprawnej legislacji, o przestrzeganie prawa, które zostało w ewidentny sposób złamane, jeśli chodzi o konstytucję i regulamin Sejmu – deklaruje senator PO Sławomir Rybicki.

32. posiedzenie Senatu - relacja

Podczas 32. posiedzenia Izba rozpatrzyła 29 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też 5 uchwał okolicznościowych, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, a także zmieniła przepisy swojego regulaminu i skład komisji.

 

Przed przystąpieniem do obrad Senat minutą ciszy uczcił zmarłego 7 grudnia 2016 r. polskiego działacza na Litwie Jana Mincewicza.

TOP