Senat

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 05.03.2010

Na środę 5 maja br. zaplanowano dwa posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

53. posiedzenie Senatu RP

W dniach 28 i 29 kwietnia br. zostało zwołane 53. posiedzenie Senatu RP. Początek posiedzenia w środę 28 kwietnia o godz. 10.00. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 27 i 28 kwietnia 2010 r.

We wtorek 27 kwietnia br. o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 27 kwietnia 2010 r.

We wtorek 27 kwietnia br. o godz. 13.30 przewidziano posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

"Bliżej Senatu" - kalendarium

Kalendarium Konkursu
15. 04.2010 – 14. O5. 2010 – Składanie prezentacji i plakatów 18. 05. 2010 – Ogłoszenie wyników I etapu 31.05.2010 – Test wiedzy o Senacie 01.06. 2010 – Ogłoszenie wyników II etapu 09.06. 2010 lub 10.06.2010 - proponowany termin wycieczki do Senatu RP

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„BLIÂŻEJ SENATU”
 
1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu „BLIÂŻEJ SENATU” (zwanym dalej konkursem) jest Kazimierz Kleina Senator RP.
1.2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie konkursem jest Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny w Lęborku. 1.3. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2010 r. do 1 czerwca 2010 r.
1.3.1. Etap I konkursu trwa od 15 kwietnia 2010 r. do 14 maja 2010 r.
1.3.2. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone w dniu 18 maja 2010 r. na stronie internetowej i przesłane do sekretariatów szkół uczniów uczestniczących w konkursie.
1.3.3. Etap II konkursu odbędzie się dnia 31 maja 2010 r.
1.3.4.Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi w dniu 1 czerwca 2010 r. na stronie internetowej i poprzez przesłane ich do sekretariatów szkół uczniów uczestniczących w konkursie.
1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.kazimierzkleina.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 59 8626 185. 2. Cel konkursu 2.1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych na temat pracy Senatu RP – jego historii i działalności oraz pracy senatorów. 3. Zasady uczestnictwa w konkursie 3.1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez złożenie pracy w Biurze Senatorskim Senatora Kazimierza Kleiny.
3.2. Złożenie pracy powinno mieć miejsce do dnia 14 maja 2010 r. do godziny 15.00. 4. Zasady konkursu 4.1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
4.2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.
4.3. Prezentacja za pomocą programu PowerPoint lub samodzielnie wykonanego plakatu (technika dowolna) powinna w sposób twórczy przedstawiać temat konkursu.
4.4. Każdy autor może złożyć tylko jedną, indywidualną prezentację (na nośniku elektronicznym) lub plakat (forma papierowa, format dowolny).
4.5. Prace należy składać w siedzibie Biura Senatorskiego Senatora Kazimierza Kleiny ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 84-300 Lębork lub pocztą do dnia składania prac.
4.6. Oddając pracę należy podać:
• Imię i nazwisko,
• Nazwa szkoły, klasa.
• Nazwisko opiekuna szkolnego,
• Adres zamieszkania;
• Telefon stacjonarny lub komórkowy do kontaktu;
• Oświadczenie rodziców lub pełnoprawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wyjazd w przypadku wygrania nagrody;
• Zgoda rodziców na wykorzystanie pracy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.kazimierzkleina.pl, zamieszczenie w biuletynie senatorskim lub w zorganizowanej wystawie
4.7. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, oświadczenia i zgody rodziców nie będą rozpatrywane.
4.8. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
4.9. Prace uszkodzone lub nie nadające się do odtworzenia nie będą brały udziału w konkursie. 5. Przebieg konkursu i nagrody 5.1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
5.2. ETAP I – Wykonanie prezentacji multimedialnej lub plakatu pt.„Czym zajmuje się senator?”. Na etapie tym uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić działania wynikające z pełnienia mandatu Senatora RP.
5.2.1. Każda nadesłana praca spełniająca zasady konkursu zostanie oceniona przez KOMISJĘ.
5.2.2.W skład KOMISJI wchodzą:
1. Senator RP Kazimierz Kleina
2. Michalina Urbańska
3. Beata Miler
5.2.3. Prace będą oceniane pod względem treści merytorycznej, estetyki wykonania oraz oryginalności.
5.2.4. Werdykt KOMISJI jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5.2.5. 15 osób, których prace uzyskają najwięcej punktów wezmą udział w II etapie Konkursu.
5.3. ETAP II – Test z wiedzy o Senacie. Test będzie się składał z pytań zamkniętych (25 pytań) oraz z pytań otwartych (5 pytań). Pytania będą dotyczyły wiedzy z zakresu historii, działalności i funkcjonowania Senatu RP.
5.3.1. W przypadku osób, które uzyskają tyle samo punktów, pod uwagę będzie brana punktacja z pierwszego etapu.
5.4. Nagrodą główną dla 3 osób, które uzyskają najlepsze wyniki i ich opiekunów szkolnych będzie jednodniowa wycieczka do Warszawy do Senatu RP połączona ze zwiedzaniem miasta.
5.4.1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
5.4.2. KOMISJA Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych, pozaregulaminowych nagród. 6. Wykorzystanie prac i ochrona danych osobowych 6.1. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczenia prac na stronie internetowej, w biuletynie senatorskim lub do zorganizowania wystawy z wykorzystaniem tych prac.
6.2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
6.3. Prace nie będą odsyłane.
6.4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926). 7. Postanowienia końcowe 7.1. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięć dokonuje KOMISJA Konkursowa. 7.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Osoby odpowiedzialne za konkurs: Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny: Michalina Urbańska, Beata Miler. Organizator: Kazimierz Kleina Senator RP

Żegnamy ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego

Katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku to ogromny szok dla wszystkich Polaków. Również i ja jestem wstrząśnięty tą tragedią. Wiele z tych osób miałem przyjemność znać osobiście i współpracować z nimi na co dzień. Pragnę wyrazić swoje współczucie i złożyć najszczersze kondolencje rodzinom oraz bliskim ofiar. W tak trudnym momencie powinniśmy być wszyscy razem..
Kazimierz Kleina

Oświadczenie senatorskie w sprawie kwestii kaszubskiej w Narodowym Spisie Powszechnym 2011

7 kwietnia br. w trakcie 52. posiedzenia Senatu RP senator Kazimierz Kleina złożył oświadczenie senatorskie skierowane do Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego w sprawie formularza Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku i tematyki badawczej związanej z narodowością i językiem. Poniżej prezentujemy treść oświadczenia.

Oświadczenie senatorskie 90. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

W dniu 25 marca na 51. posiedzeniu Senatu RP senator Kazimierz Kleina złożył oświadczenie senatorskie w sprawie 90. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Oświadczenie to zostało przygotowane w języku kaszubskim.

52. posiedzenie Senatu RP

W dniach 8 i 9 kwietnia br. Marszałek zwołał 52. posiedzenie Senatu RP. Początek posiedzenia w czwartek o godz. 10.00. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 7.04.2010

W środę 7 kwietnia br. o godz. 13.00 przewidziano posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Poniżej prezentujemy porządek obrad.
TOP