Senat

Ustawa o petycjach wchodzi w życie

Uchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. Nowe przepisy określają procedury składania i  rozpatrywania petycji.

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

petycje-senat

Petycje mogą być składaneindywidualnie lub zbiorowo do władz publicznych zgodnie z ich kompetencjami.

Do tej pory petycje rozpatrywał Senat, ale zajmował się jedynie tymi postulatami, które dotyczyły zmiany prawa. Natomiast pod rządami nowej ustawy obywatele – indywidualnie lub zbiorowo, będą mogli składać petycje do wszystkich władz publicznych, organizacji lub instytucji społecznych wykonujących zadania publiczne. Z petycją będą mogły wystąpić także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy.

81. posiedzenie Senatu RP - podsumowanie

4 września 2015 r. zakończyło się 81. posiedzenie Senatu RP. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum 25 października, tj. w dniu wyborów parlamentarnych. Izba  uchwaliła z 12. poprawkami ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

senator-kazimierz-kleina

Foto Michał Józefaciuk

Senat podejmie decyzję ws. referendum

Senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum pierwszego dnia najbliższego posiedzenia – 2 września 2015 r. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań pod koniec obrad Senatu. Taką decyzję podjął Konwent Seniorów 24 sierpnia 2015 r.

Z uwagi na uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054) 81. posiedzenie Senatu zostało wydłużone o jeden dzień. Początkowo zaplanowane było na 2 i 3 września br. Pierwszy dzień obrad poświęcony będzie przede wszystkim na rozpatrzenie tego nowego punktu. Decyzja w sprawie referendum zapadnie prawdopodobnie w piątek, 4 września 2015 r., w bloku głosowań pod koniec posiedzenia.

Uzupełniona opinia KNF ws. ustawy frankowej

W uzupełnieniu opinii wydanej na prośbę senatora Kazimierza Kleiny, do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych trafiła rozszerzona analiza Komisji Nadzoru Finansowego.

Pismo przewodnie >>

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Najprawdopodobniej 24 sierpnia KSF zajmie się ustawą o frankowiczach

Najprawdopodobniej 24 sierpnia Komitet Stabilności Finansowej (KSF) oceni skutki uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy o frankowiczach - poinformowała PAP rzeczniczka MF Wiesława Dróżdż. O opinię Komitetu zwrócił się szef senackiej komisji finansów Kazimierz Kleina (PO).

KSF tworzą minister finansów, prezes NBP, szef Komisji Nadzoru Finansowego i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kleina powiedział PAP, że ustalenia Komitetu zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad ustawą w Senacie. "To dla nas istotne informacje, o które występowałem" - wskazał. Izba ma się zająć ustawą na posiedzeniu w dniach 2-3 września, a kierowana przez niego komisja - 27 sierpnia.

Celem ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych jest umożliwienie restrukturyzacji części walutowych kredytów hipotecznych. Wiązałoby się to z przewalutowaniem kredytu i obliczeniem różnicy między uzyskaną kwotą, a kwotą zadłużenia posiadaną, gdyby kredyt został udzielony w złotych. Różnica ta, jeżeli będzie wartością dodatnią ma być umarzana, ale - zgodnie z nieoczekiwanie przyjętą przez Sejm poprawką SLD - koszt tego w 90 proc. miałyby ponieść banki. W pierwotnej wersji była mowa o rozłożeniu kosztów po równo pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Opinię nt. skutków ustawy o frankowiczach przesłała już Kleinie KNF.

- Myślę, że nastąpi jednak refleksja nad tą decyzją i że nastąpią zmiany w tej ustawie - powiedział o najnowszej propozycji dla frankowiczów Kazimierz Kleina, senator PO. Jak podkreślił, "nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której osoby, które zaciągnęły kredyty w złotówkach będą w gorszej sytuacji od tych, którzy brali kredyty we frankach". Gość TVN24 Biznes i Świat zapowiedział, że ustawą 27 sierpnia zajmie się senacka komisja budżetu i finansów publicznych.

tvn24_bis_logo3Materiał do obejrzenia na stronie TVN24 Biznes >>

Komisja Nadzoru Finansowego o ustawie frankowej

Na prośbę senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, opinię dot. skutków finansowych ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego.

Z materiałem można się zapoznać klikając w TEN link (plik PDF) >>

Forsal.pl: Opinia KNF ws. ustawy frankowej

Strata banków, jeśli ustawa frakowa wejdzie życie w obecnej wersji, wyniosłaby 21,9 mld zł, wynika z opinii KNF dla senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - dowiedział się Forsal.pl.

Z kwoty 21,9 mld zł, 18,7 mld to koszt umorzenia kredytów, a 3,2 mld zł to pozostałe koszty - czytamy w opinii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF przeprowadziła analizę na zlecenie szefa Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny. -Trzeba pomóc frankowiczom, ale nie można robić tego bez odpowiedzialności za gospodarkę. Musimy także sprawdzić, czy frankowicze nie byliby uprzywilejowani wobec kredytobiorców złotowych - mówi senator Kazimierz Kleina. Dlatego poprosił o dodatkowe ekspertyzy KNF. Swoje opinie mają dostarczyć także Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów.

Cały tekst do przeczytania w portalu Forsal.pl >>

Rozmowa "Głosu" z Kazimierzem Kleiną o ustawie dotyczącej frankowiczów

Uważam, że trzeba doprowadzić do tego rozwiązania, które było już przez rynki zaakceptowane. W nim chodziło oto, aby banki i zainteresowani ponosili koszty po połowie. Gdybyśmy bowiem utrzymali rozwiązanie sejmowe, to wtedy osoby, które zaciągały kredyty hipoteczne we frankach, byłyby bardziej uprzywilejowane niż te, które zaciągały kredyty w złotówkach. To byłoby niesprawiedliwe - mówi senator Kazimierz Kleina w rozmowie z Głosem Pomorza.

Wywiad można przeczytać TUTAJ >>

80. posiedzenie Senatu

Podczas 80. posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 4-7 sierpnia 2015 r., senatorowie będą głosować nad powołaniem Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie  niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

79. posiedzenie Senatu

Blokiem głosowań 24 lipca 2015 r. zakończyły się trzydniowe obrady Senatu. W trakcie tego posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przedstawił informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji łotewskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r.

TOP