Służba zdrowia - projekty ustaw proponowane przez PO

Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284) Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza wiele nowych, nie regulowanych dotąd rozwiązań, m.in. zasadę odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Projekt ustawy wprowadza także możliwość działania zakładów opieki zdrowotnej w formie kapitałowych spółek prawa handlowego i określa procedurę przekształcania ZOZ-ów w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Ponadto, zgodnie z przepisami projektu, w momencie przekształcenia nowo utworzona spółka może uzyskać prawo własności użytkowanych dotąd gruntów i znajdujących się na nich budynków, lokali lub innych urządzeń. W projekcie doprecyzowane zostały również zasady finansowania zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności źródła pozyskiwania środków finansowych. W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określono szczegółowo cele, na jakie mogą one uzyskać dotację z budżetu państwa. Natomiast szpitale otrzymały możliwość pobierania opłat za zapewnienie pacjentowi, na jego życzenie, pomieszczeń o wyższym standardzie, co zapewni szpitalom dodatkowy dochód. Na podstawie przepisów przedkładanego projektu ustawy publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty je tworzące mogą udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne innym zakładom opieki zdrowotnej, bądź osobom wykonującym zawód medyczny. W świetle obecnie obowiązujących przepisów jest to niemożliwe Projekt ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283) Projekt ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu uregulowanie i uporządkowanie w polskim systemie prawnym kwestii praw odbiorców świadczeń medycznych. Projekt jest o tyle nowatorski, gdyż po raz pierwszy w jednej ustawie zostały kompleksowo sklasyfikowane i opisane najważniejsze prawa pacjentów. Obok dotychczas istniejących uprawnień wprowadza się nowe rozwiązania, jak chociażby prawo pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej, w przypadku gdy pacjent nie zgadza się z opinią wydaną w jego przypadku przez lekarza orzekającego, a orzeczenie to ma wpływ na prawa lub obowiązki tego pacjenta wynikające z przepisów prawa. Projekt ustawy wprowadza także definicję samego pojęcia „pacjent", co ma zasadnicze znaczenie w przypadku naruszania jego praw. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta, mającego na celu ochronę praw pacjenta w przypadku ich naruszania. Zgodnie z założeniami projektu Rzecznik ma być powoływany przez Sejm na okres 5-letniej kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów. Rzecznik miałby być niezależny od innych organów państwowych, a za swoje działania odpowiadałby jedynie przed Sejmem. Ponadto Rzecznikowi Praw Pacjenta przyznaje się szereg uprawnień, w tym m.in. możliwość powodowania wszczęcia postępowania w przypadku naruszania praw pacjentów, możliwość interwencji w organach władzy publicznej i innych organizacjach i instytucjach czy możność występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie odpowiednich inicjatyw ustawodawczych bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych. Proponowany projekt ustawy zakłada wydłużenie dotychczasowych norm czasu pracy dla pracowników ZOZ z 5 godzin do 7 godzin 35 minut na dobę. Ponadto proponuje się maksymalną długość czasu pracy obejmującego także dyżur medyczny na 24 godziny na dobę, np. 7,35 godziny + 16,25 dyżuru medycznego albo alternatywnie 24 godziny dyżuru medycznego w dzień wolny od pracy dla danego pracownika.. W projekcie wyłącza się obowiązywanie przepisu Kodeksu prawa pracy, przewidującego maksymalną ilość godzin nadliczbowych na 150 godzin w roku. Także w wyjątkowych sytuacjach, na mocy przepisów proponowanej ustawy, można odstąpić od realizacji dyrektywy 2003/88/WE. W przypadku wynagrodzenia pracowników ZOZ projekt ustawy przewiduje uregulowania umożliwiające wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gdy wzrasta kwota zobowiązania NFZ w stosunku do kwoty z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń. W stosunku do pracowników zatrudnianych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej proponowana ustawa systematyzuje i ujednolica obowiązujące rozwiązania w zakresie kształtowania wynagrodzeń pracowników tego sektora. Natomiast pracownikom zatrudnianym w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, zgodnie z projektem ustawy, przysługiwać będzie- obok innych składników wynagrodzenia- także dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 286) Przedkładany projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej określa w sposób kompleksowy katalog uprawnień przysługujących pracownikom tego sektora. Projekt precyzuje wymiar czasu pracy pracowników opieki zdrowotnej, który ze względu na specyfikę zawodu jest regulowany w sposób odmienny niż ma to miejsce w Kodeksie prawa pracy. Projekt ustawy określa maksymalną dobową i tygodniową normę czasu pracy ,maksymalną długość okresów rozliczeniowych, minimalne okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy, święta dni wolne od pracy i niedziele, a ponadto wysokość dodatku za pracę w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego. Przepisy projektu ustawy zakładają również wydłużenie czasu pracy osób zatrudnianych w ZOZ z dotychczasowych 5 godzin do 7 godzin 35 minut na dobę. Proponuje się maksymalną długość czasu pracy obejmującego także dyżur medyczny na 24 godziny na dobę, np: 7,35 godziny pracy +16,25 godziny dyżuru medycznego lub 24 godziny dyżuru medycznego w dzień wolny od pracy dla danego pracownika. W szczególnych, wyjątkowych sytuacja przewiduje się również możliwość odstępstwa od dyrektywy 2003/88/WE. Uregulowane zostały także kwestie dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnianych w ZOZ. W przypadku pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej istnieje możliwość wzrostu kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia, gdy wzrośnie kwota zobowiązania NFZ w stosunku do wysokości kwoty wynegocjowanej w poprzedniej umowie dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń. W przypadku osób zatrudnianych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych lub utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę czy jednostkę samorządu terytorialnego zostały określone i usystematyzowane rozwiązania dotyczące samego kształtowania wynagrodzeń, m.in. elementy składowe wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatków czy wysokość odpraw. Natomiast dodatek w wysokości 10% do 50% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia przysługiwać ma pracownikom zatrudnianym w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego. Projekt ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia (druk nr 287) Przedkładany projekt ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich reguluje: Konsultantów krajowych powołać i odwołać może Minister Zdrowia, spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia po wcześniejszym wystąpieniu do stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w danej dziedzinie o zgłoszenie kandydatów. Wszystkie kandydatury na konsultanta krajowego przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych oraz przez Radę Naukową działającą przy Ministrze Zdrowia. Konsultantów wojewódzkich powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Kadencja konsultanta trwa 5 lat. Zakres zadań konsultantów określa ustawa, a swoją funkcję sprawują na podstawie umowy zawieranej corocznie z Ministrem Zdrowia , Ministrem Obrony Narodowej ( w przypadku konsultantów działających w trakcie wojny i pokoju powołanych wyłącznie do zadań związanych z obronnością kraju) lub wojewodą . Działalność konsultantów finansowana jest z budżetu państwa. Przewidywane roczne koszty utrzymania wszystkich konsultantów mają wynieść około 17 milionów złotych, ale ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Rada Ministrów w stosownym rozporządzeniu. Projektu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (druk nr 311) Przedkładany projekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania. Takie potwierdzenie będzie wydawane przez Ministra Zdrowia, na wniosek 12-osobowej Rady Akredytacyjnej powoływanej przez Ministra Zdrowia na 4-letnią kadencję, w formie certyfikatu akredytacyjnego. Członkowie Rady będą zmuszeni do przedstawiania corocznego oświadczenia dotyczącego ich działalności i korzyści majątkowych , co ma zapewnić wykluczenie stronniczości członków Rady Akredytacyjnej. Rada finansowana będzie z budżetu państwa. Ośrodkiem akredytacyjnym ma być istniejąca już i powołana przez Ministra Zdrowia jednostka budżetowa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 294) Ustawa wprowadzająca dla przedstawionych wyżej ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia. Wprowadza rozwiązania, które pozwolą na wejście w życie ww. ustaw z dniem 1 stycznia 2009 r. oraz - poprzez zmianę obowiązujących ustaw, wprowadza nowe regulacje w systemie ochrony zdrowia. Informacja pochodzi ze strony http://www.platformanawiejskiej.pl

TOP