Aktualności

12. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Na 14 i 15 maja zostało zaplanowane 12 posiedzenie Senatu. Na posiedzeniu tym mają zostać rozpatrzone następujące punkty:

11. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Na 7 i 8 maja Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz zwołał 11. posiedzenie Izby wyższej Parlamentu. Na posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone następujące punkty:

Spotkanie z Rektorem Elektem AP

W dniu 4 kwietnia 2008 roku senator Kazimierz Kleina spotkał się z profesorem Romanem Drozdem Rektorem Elektem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na spotkaniu Rektor Elekt przedstawił sposób w jaki zamierza kierować Uczelnią i cele jakie chce osiągnąć. Senator Kleina zapewnił o swoim wsparciu i chęci współpracy na rzecz umacniania pozycji Akademii Pomorskiej, a także wsparciu działań mających na celu przekształcenie AP w Uniwersytet.

Wizyta Szymona Peresa Prezydenta Izraela

W czwartek 17 kwietnia 2008 r. wizytę w Senacie RP złożył Szymon Peres prezydent Izraela. Wygłosił przemówienie do Zgromadzenia Posłów i Senatorów. Powiedział, że nawet z upływem czasu ból istnieje, ale rośnie też nadzieja. W swoim wystapieniu porównał Polskę do motyla - "zanim gąsienica stanie się motylem, zaczyna odczuwać ból pleców, i to znaczy, że wyrastają jej skrzydła. W Polsce też można odczuć ten ból pleców, ponieważ zaczynają jej wyrastać skrzydła, dzięki którym będzie mogła wznieść się na wyżyny i dotrzeć daleko."
Prezydent Szymon Peres jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Spotkania dla szkół

W myśl tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, którego obywatel jest świadomy swych praw i obowiązków a także aktywnie uczestniczy w życiu publicznym w biurze senatora Kazimierza Kleiny i posła Witolda Namyślaka od 11 kwietnia odbywają się spotkania mające na celu przekazanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  podstawowych informacji na temat Sejmu i Senatu, jego historii a także o pracy parlamentarzysty  i biur poselskich - senatorskich.
Zainteresowane szkoły prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu spotkania pod numerem tel. 059 8631728, lub 607196363

Uroczyste otwarcie i poświęcenie biura

W poniedziałek 7 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie biura senatora Kazimierza Kleiny i posła Witolda Namyślaka. Wśród wielu zaproszonych gości byli min. Wojewoda Pomorski - Roman Zaborowski, burmistrz Lęborka - Włodzimierz Klata, starosta lęborski, Ryszard Wenta, przewodniczący rady powiatu lęborskiego - Waldemar Walkusz, przewodniczący lęborskiego koła PO - wiktor Tyburski wójtowie ościennych gmin, członkowie zarządu lęborskiej Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i kupców.
Uroczystego poświęcenia biur dokonał ks. dziekan Henryk Krenczkowski i ks. Zenon Myszk.

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego przez Senat RP

Senat RP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia wyraził zgodę na ratyfikaję Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta. Za przyjęciem ustawy ratyfikacyjnej głosowało 74 senatorów, przeciw 17, 6 wstrzymało sie od głosu. Wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej głosowali za przyjęciem ustawy.
Przyjęcie ustawy wymagało 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy senatorów.

Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego

We wtorek 1 kwietnia Sejm RP głosami 384 posłów uchwalił przedłożoną przez rząd ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta. Przeciwko ustawie głosowało 56 posłów a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawę czeka jeszcze głosowanie w Senacie, które zaplanowane jest na 2 kwietnia.

8. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Marszalek Senatu na dzień 2 kwietnia zwolal 8. posiedzenie Senatu. W porzadku ustawa  o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniajacego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska, sporzadzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

9.Posiedzenie Senatu VII kadencji

Na dzień 10 i 11 kwietnia Marszałek Senatu RP zwołał 9. Posiedzenie Senatu .
Porządek obrad:
  1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
  2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
  3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.
  4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  5. Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
  6. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Służba zdrowia - projekty ustaw proponowane przez PO

Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284) Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza wiele nowych, nie regulowanych dotąd rozwiązań, m.in. zasadę odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

TOP