Aktualności

Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

W sobotnim głosowaniu Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Wniosek o wotum zaufania poparło 238 posłów, przeciw było 204, 2 wstrzymało sie od głosu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej

Plan posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Wtorek 27 listopada 2007 r.

  • Wybór zastępców przewodniczącego komisji
  • Informacja Biura Legislacyjnego nt. udziału Senatu w procedurze uchwalania ustawy budżetowej

2.posiedzenie Senatu RP

Porządek 2. poseidzenia Senatu RP:

  • złożenie ślubowania przez senatora Rafała muchackiego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym - Projekt powinien wejść w życie z dniem 5 grudnia 2007 r., w przeciwnym wypadku doradcy podatkowi stracą prawo do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także nie będą mogli wykonywać zawodu, uczestnicząc jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.
  • Zmiana w składzie komisji senackiej

Praca w Senacie

Senator Kazimierz Kleina w Senacie VII kadencji będzie pracował w dwóch komisjach:

  • Komisja Gospodarki Narodowej - Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.
  • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Przedmiotem działania komisji są: więzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

PKW - zaświadczenie o wyborze

  • Zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Senatora RP: Kliknij

 

  • Tekst roty ślubowania na Senatora RP: Kliknij

I posiedzenie Senatu VII kadencji

5 listopada 2007 r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Posiedzenie to zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Marszałka Senatu, wybrano senatora Bogdana Borusewicza. Po odczytaniu roty ślubowania „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czyniąc wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Kazimierz Kleina z dodaniem słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg." złożył ślubowanie.

220 390 głosów

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Kazimierz Kleina kandydat Platformy Obywatelskiej do Senatu zdobył 220390 tys. Decyzją mieszkańców okręgu gdyńsko - słupskiego z dniem 5 listopada obejmie mandat Senatora RP. Wszystkim, którzy przyczynili sie do tak wielkiego sukcesu pragniemy podziękować. Dziekujemy za wszystkie życzenia, za okazane po raz kolejny zaufanie.

Konferencja prasowa

W czwartek poseł Kazimierz Kleina zorganizował konferencję prasową podsumowującą kampanię wyborczą. Na spotkaniu tym poruszono również kwestię wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Platforma Obywatelska jest za ich wprowadzeniem. Zdaniem posła uniemożliwi to kandydowanie osobom  przypadkowym. 

Spotkanie w powiecie puckim

17 października poseł Kazimierz Kleina wspólnie z Edmundem Wittbrodtem spotkał się z działaczami kaszubskimi, członkami Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i mieszkańcami powiatu puckiego.

Spotkanie ze środowiskiem leśników

16 października w  Gminie Czarna Dąbrówka poseł Kazimierz Kleina spotkał się z leśnikami. Tematem spotkania był problem i rola Lasów Państwowych, a także problemy przedsiębiorstw usług leśnych. Rozmawiano także o zagrożeniach związanych z ewentulną prywatyzacją lasów. Platforma Obywatelska jest zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji lasów.

Prezentacja programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

We wtorek 16 października poseł wspólnie z kandydatem na posła Adamem Nowakiem spotkał się z mieszkańcami gminy Cewice. Na spotkaniu tym zaprezentowano program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
TOP